Tài khoản Nick Rating Options won Options lost Rank Ngày Tình trạng
66855654
SergeyF1 1230.00 36 13 1 28/06/15
66855823
GVersh 1210.00 38 17 2 28/06/15
66856370
Magnet 1210.00 38 17 3 28/06/15
66855860
boudzila 1200.00 32 12 4 28/06/15
66853149
BledugKELUD 1170.00 36 19 5 25/06/15
66854538
AMAN 1170.00 36 19 6 26/06/15
66856786
zver 1170.00 36 19 7 28/06/15
66855068
polar 1160.00 32 16 8 27/06/15
Thông tin khác