empty
 
 

Regulamin konkursu Zostań w domu


1. Postanowienia ogólne

  • 1.1 Konkurs nosi nazwę "Zostań w domu" (dalej "Konkurs").
  • 1.2 Konkurs organizowany jest przez grupę spółek InstaForex (dalej "Organizator").
  • 1.3 Konkurs trwa od 00: 00 w poniedziałek do 23: 59 w piątek.
  • 1.4 Pula nagród w konkursie jest rozdzielana pomiędzy zwycięzców w następujący sposób:
   • 1 nagroda – bilety VIP na mecz FC Borussia;
   • 2 nagroda – 1000 USD;
   • 3 nagroda – 750 USD;
   • 4 nagroda – 500 USD;
   • 5 nagroda – 250 USD;
   • dodatkową nagrodą za publikowanie w mediach społecznościowych #instahometrading są bilety na mecz FC Borussia.
  • 1.5 Wyniki konkursu ustalane są o godzinie 12:00 w sobotę. Przejście na czas letni i zimowy odbywa się zgodnie ze standardami amerykańskimi odpowiednio w drugą niedzielę marca i pierwszą niedzielę listopada.

2. Uczestnicy

  • 2.1 Każdy posiadacz konta handlowego w InstaForex może wziąć udział w Konkursie (dalej – "Uczestnik").
  • 2.2 W Konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.
  • 2.3 Każdy Uczestnik musi zarejestrować się na stronie internetowej InstaForex.
  • 2.4 Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik otwiera osobne konto demo.
  • 2.5 Uczestnik wyraża zgodę na podanie podczas rejestracji prawdziwych danych, pełnego imienia i nazwiska zgodnego z dokumentem potwierdzającym tożsamość, ważnego kontaktowego adresu e-mail.
  • 2.6 W przypadku stwierdzenia, że handel na dwóch i/lub więcej kontach prowadzony jest z tego samego IP, administracja konkursu ma prawo zdyskwalifikować właściciela (właścicieli) tych kont, dlatego też zdecydowanie zalecamy, aby nie używać modemów GPRS i 3G.
  • 2.7 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Uczestnika bez podania przyczyn oraz dyskwalifikacji Uczestnika w procesie lub po zakończeniu Konkursu wraz z wyjaśnieniem przyczyn. Przyczyną dyskwalifikacji może być otwieranie przeciwstawnych transakcji o dużym wolumenie na różnych kontach w zbliżonym czasie dla tej samej pary, a także wykorzystywanie nieprawidłowości w przepływie kwotowań w celu uzyskania gwarantowanych zysków.
  • 2.8 Rejestrując się w Konkursie, Uczestnik akceptuje wszelkie ograniczenia i zasady obowiązujące w Konkursie.
  • 2.9 W Konkursie zabrania się udziału członków najbliższej rodziny. W przypadku, gdy którekolwiek z danych rejestracyjnych konta Uczestnika jest zgodne z danymi rejestracyjnymi innego Uczestnika, Spółka ma prawo zakwalifikować to dopasowanie jako podstawę do dyskwalifikacji.

3. Warunki handlowe

  • 3.1 Po zarejestrowaniu się w Konkursie, Uczestnik otrzymuje konto demo.
  • 3.2 Depozyt początkowy wynosi 50 000 USD dla wszystkich uczestników i nie można go zmienić.
  • 3.3 Dźwignia finansowa - 1:500.
  • 3.4 Wszystkie zlecenia handlowe otwarte po cenach nierynkowych podlegają anulowaniu. Ponadto, administracja konkursu zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania konta w przypadku wykrycia na nim transakcji po cenach nierynkowych.
  • 3.5 Zabronione jest korzystanie z funkcji Stop loss, Take Profit lub Expert Advisors i robotów.
  • 3.6 Tylko główne pary walutowe i kursy krzyżowe są dostępne do przeprowadzania operacji handlowych.
  • 3.7 Minimalna wielkość transakcji to 0,01 lota, maksymalna to 1 lot.
  • 3.8 Uczestnik może zmienić swoje konto handlowe na Swap-Free, kontaktując się z pomocą techniczną.
  • 3.9 Uczestnik powinien otwierać co najmniej 7 ofert każdego dnia.
  • 3.10 Każda transakcja nie może być zamknięta ręcznie przed upływem godziny od otwarcia.
  • 3.11 Wszystkie inne warunki handlowe dla kont konkursowych są podobne do warunków handlowych dla rzeczywistych kont handlowych w InstaForex.

4. Publikacja wyników

  • 4.1 Poziom środków na kontach Uczestników jest dostępny na stronie internetowej Organizatora przez cały czas trwania konkursu.
  • 4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji historii kont Uczestników po zakończeniu Konkursu.
  • 4.3 Statystyki krajów i regionów, z których zarejestrowane są konta konkursowe Uczestników, mogą podlegać publikacji.
  • 4.4 Wyniki Konkursu są publikowane w ciągu 14 dni od jego zakończenia i przeprowadzenia wszystkich niezbędnych kontroli.

5. Wyłonienie zwycięzców

  • 5.1 Po zakończeniu Konkursu wszystkie transakcje uczestników są automatycznie zamykane po aktualnych cenach.
  • 5.2 Zwycięzcami są posiadacze największych depozytów.
  • 5.3 W przypadku, gdy na zakończenie Konkursu dwóch Uczestników posiada taką samą kwotę depozytu, decyzję o podziale miejsc pomiędzy tych dwóch Uczestników podejmuje Organizator.
  • 5.4 Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska.
  • 5.5 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Uczestnika bez podania przyczyny i zdyskwalifikowania Uczestnika w procesie lub po zakończeniu Konkursu na podstawie bezpośrednich i pośrednich dowodów próby przeprowadzenia przez Uczestnika transakcji oszukańczych z nagrodami pieniężnymi.
  • 5.6 Spółka zastrzega sobie prawo do nie naliczania nagród w przypadku nagromadzenia nagród pieniężnych na jednym lub kilku kontach Klienta.

6. Wręczenie nagrody

  • 6.1 Zwycięzcy muszą otworzyć i zweryfikować konta w ciągu 30 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników konkursu.
  • 6.2 Nagroda pieniężna zostanie przelana na zweryfikowane rzeczywiste konto handlowe otwarte przez Klienta.
  • 6.3 Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania na rzeczywistym koncie handlowym otwartym przez administrację konkursu lub samego zwycięzcę są uznawane za dokonane przez niego i podlegają umowom i zasadom Grupy Spółek InstaForex.
  • 6.4 Żadnych nagród nie można wypłacić, ale można wypłacić zyski otrzymane za ich pomocą.
  • 6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia wcześniej wydanej nagrody, z zastrzeżeniem możliwości jej anulowania, na podstawie bezpośrednich i pośrednich dowodów prób dokonania przez Uczestnika jakiegokolwiek oszustwa mającego na celu działania, wpierające pranie środków konkursowych.
  • 6.6 Wypłata środków z konta handlowego jest dokonywana automatycznie w momencie złożenia wniosku o wypłatę. Sprawdzenie salda konta handlowego i wolnego depozytu zabezpieczającego pod kątem zgodności z wnioskiem o wypłatę dokonywane jest bezpośrednio podczas rozpatrywania wniosku przez specjalistów z działu finansowego. W przypadku niezgodności, zadeklarowane środki zostaną zwrócone na konto handlowe.
  • 6.7 Zwycięzca zgadza się, że w przypadku wypłaty środków przyznana nagroda zostanie anulowana w całości.

7. Język regulaminu Konkursu

  • 7.1 Głównym językiem regulaminu jest język angielski.
  • 7.2 Dla wygody Klientów, Spółka może zapewnić tłumaczenie warunków Konkursu na inne języki. Niniejsze tłumaczenie ma charakter wyłącznie informacyjny.
  • 7.3 W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między angielską wersją niniejszych warunków Konkursu a ich tłumaczeniem, wersja anglojęzyczna jest uważana za priorytet.
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.