Osnovne karakteristike kompleksa trejdovanja pomoću jednog klika

Kompleks trejdovanja pomoću jednog klika predstavlja mogućnost optimizacije vršenja operacija različitih vrsta trejdovanja. Funkcija optimizacije trejdovanja pomoću jednog klika se ogleda u mogućnosti pojednostavljenja vršenja operacije trejdovanja (kupi/prodaj) sa kompletom obima od “jednog klika”.

Kompleks trejdovanja pomoću jednog klika sastoji se iz automatizovog trejding robota, funkcije biblioteke i interfejsa programa koji omogućava pristup robotu za trgovinu. Glavni cilj rada jeste izvršenje naloga poslatih putem interfejsa programa.

Sam program predstavlja 6 automatizovanih i nezavisnih prozora za trejdovanje, a svaki od njih omogućava upravljanje različitim trejding instrumentima. U okviru prozora novog grafikona, pomoću podešavanja prozora možete izabrati alate za trejdovanje, ako to nije urađeno prilikom pokretanja kompleksa trejdovanja pomoću jednog klika.

Pokretanje trejdovanja pomoću jednog klika

Početno pokretanje kompleksa se vrši automatski neposredno nakon preuzimanja (sa sajta InstaForex-a), instaliranja i aktivacije terminala.

Ako želite da inicijalizujete nove kopije (u drugom prozoru grafikona) trejdovanja pomoću jednog klika, tada morate da postupite na sledeći način, kada uključite robota – za aktivaciju je neophodno da uklonite «IFX One CLick Trading» robota iz “Navigator”-a koji se nalazi u prozoru grafikona:

Tokom prvog pokretanja kompleksa videćete prozor sa podešavanjima programa (pri sledećim aktivacijama prozor sa podešavanjima se neće pojavljivati) u kojem ćete moći da izaberete trejding instrumente za trejdovanje pomoću jednog klika (do 6):

Za bilo koji prozor trejdovanja možete da izaberete jedan od 6 doleprikazanih instrumenata. Nakon svih neophodnih podešavanja pritisnite dugme “Adapt”. Nakon što sve potrebne informacije pristignu sa servera, kompleks je spreman za rad:

Napomena: Status aktivnosti robota nije od značaja. Drugim rečima, učinak kompleksa ne zavisi od toga da li su roboti aktivni ili ne (da li je dugme uključeno ili isključeno).

Rad sa prozorom sa podešavanjima

Da biste u bilo kom trenutku otvorili prozor sa podešavanjima programa, potrebno je da pritisnete desno dugme miša u bilo kom od 6 prozora i da u padajućem meniju odaberete opciju “Settings”, nakon čega će se prozor za trejdovanje automatski zatvoriti, a prozor sa podešavanjima će ostati aktivan.

Brzo aktiviranje prozora sa podešavanjima može biti neophodno u slučaju da je potrebna promena alata trejding instrumenata u toku rada.

Upamtite da će ponovno pokretanje terminala kompleksa trejdovanja pomoću jednog klika započeti bez automatskog prikazivanja prozora sa podešavanjima.

Isključivanje kompleksa trejdovanja pomoću jednog klika

Postoje 3 načina za isključivanje kompleksa:

 • Potpuno zatvaranje kompleksa trejdovanja pomoću jednog klika bez čuvanja podešavanja. Za potpuno zatvaranje kompleksa bez čuvanja podešavanja na grafikonu, neophodno je da otkažete robota u okviru grafikona (desni klik na chart/Advisors/Delete). Osim toga, možete jednostavno da zatvorite prozor sa grafikonom.
 • Privremeno zatvaranje kompleksa trejdovanja pomoću jednog klika bez čuvanja podešavanja.

  Privremeno zatvaranje je pogodno u slučaju da je neophodno da ugasite kompleks na neko vreme (bez čuvanja podešavanja). Međutim, treba pomenuti da je prilikom sledećeg uključivanja terminala neophodno automatsko pokretanje kompleksa sa aktivnim prozorom za podešavanja. U ovu svrhu treba pritisnuti “X” u prvom prozoru za trejdovanje kompleksa trejdovanja pomoću jednog klika ili pritisnuti desni taster miša u prozoru bilo kog trejdovanja i izabradi opciju “Close Application”.

 • Zatvaranje kompleksa trejdovanja pomoću jednog klika uz čuvanje svih podešavanja tokom isključivanja terminala. Istovremeno sa zatvaranjem trejding terminala kompleks trejdovanja pomoću jednog klika će sačuvati trenutna podešavanja. Zahvaljujući ovoj opciji, prilikom sledećeg otvaranja trejding terminala podešavanja kompleksa će biti sačuvana, a prozor sa podešavanjima neće biti prikazan automatski.

Korišćenjem treće varijante isključivanja kompleksa trejdovanja pomoću jednog klika čuvaju se sledeća podešavanja (i vraćaju se na odgovarajući način prilikom sledećeg uključivanja terminala):

 • simboli svih trejding prozora u interfejsu programa
 • radni lotovi svih trejding prozora u interfejsu programa
 • zajednička organizacija prozora jednih u odnosu na druge (u X i Y koordinatama)
 • zajednička organizacija trejding prozora jednih u odnosu na druge (u Z koordinati)
 • informacije o tome koji su trejding prozori aktivni

Neke od ovih opcija su opisane u daljim instrukcijama

Mogućnosti kompleksa trejdovanja pomoću jednog klika

Osnovne opcije kompleksa trejdovanja pomoću jednog klika:

 • Izvršenje trejding operacija na tržištu (kupi/prodaj) od strane određenog korisnika, volumen.
 • Praćenje rezultata bilo koje operacije. Ako se tokom izvršenja transakcije pojavi greška – u prozoru za informacije (koji se aktivira u trenutku pritiska tastera Kupi/Prodaj u gornjem delu prozora za trejdovanje) biće Vam skrenuta pažnja na podatke o grešci.
 • Stalno prikazivanje trenutne cene Ponude i Potražnje za instrumente koje koristite. Mesne (trenutne u ovom momentu) cene su prikazane na tasterima otvaranja transkacije: Potražuj na Kupi tasteru, Ponudi na Prodaj tasteru Vam omogućavaju da saznate po kojoj ceni možete da ostvarite isplaniranu operaciju.
 • Prikazivanje dimanike promene poslednje cene (tj. da li je poslednja cena porasla ili opala u poređenju sa prethodnom). U gornjem desnom delu svakog trejding prozora kompleksa trejdovanja pomoću jednog klika videćete jednu strelicu. Ako je strelica okrenuta vrhom na gore, onda je poslednja cena viša od prethodne, ako je okrenuta vrhom na dole – onda je niža.
 • Slobodno pozicioniranje prozora programa u prozoru grafikona. Svi prozori trejdovanja se mogu lako pomerati u okviru prozora grafikona, jedan u odnosu na druge. Pomeranje se vrši na standardni način – pritiskanjem i držanjem levog tastera miša. Da biste jedan od prozora postavili u prvi plan jednostavno kliknite na izabrani trejding prozor.
 • Zatvaranje određenih prozora za trejdovanje u kompleksu trejdovanja pomoću jednog klika. Ako želite da zatvorite prozor za trejdovanje potrebno je da pritisnete desni taster miša i u padajućem meniju izaberete opciju “Close this window”. Za ponovljeni pristup svim prozorima programa, trebalo bi da bude zatvoren bez čuvanja setovanja i nakon toga bi «IFX One CLick Trading» robot trebalo ponovo da bude povezan sa prozorom grafikona.
 • Nezavisna podešavanja i čuvanje podešavanja inicirana u nekoliko kopija grafikona kompleksa trejdovanja pomoću jednog klika. Sva podešavanja korisnika (uključujući povlačenje trejding prozora, podešavanje lotova, izbor trejding instrumenata itd.) primenjuju se samo u prozoru grafikona gde je započeta određena kopija trejdovanja pomoću jednog klika.

Ograničenje upotrebe

Kompleks trejdovanja pomoću jednog klika radi jedino u trejding terminalu kompanije InstaForex. Rad kompleksa trejdovanja pomoću jednog klika na terminalima drugih kompanija nije moguć i može dovesti do nepredvidivih posledica.

Posledice nelegalnih napora za kopiranjem kompleksa trejdovanja pomoću jednog klika i korišćenja programa u potpunosti snosi korisnik.

Uslovi pravilnog korišćenja trejdovanja pomoću jednog klika

Ako je kompleks ručno integrisan u trejding terminal (a ne pomoću preuzimanja terminala sa sajta kompanije InstaForex) onda korisnik treba da proveri sledeća podešavanja terminala da bi kompleks trejdovanja pomoću jednog klika funkcionisao pravilno.

Podešavanje trejding terminala uključuje aktiviranje sledeće opcije:

“Service/Settings/Advisors/Allow Trading” i “Service/Settings/Advisors/Allow DLL Import”:

Bez pridržavanja gorenavedenih uslova samostalan i ispravan rad kompleksa nije moguć.

Start trading with
no risks and investments
With new Start-Up Bonus of $1000