Support service
×

Брутен вътрешен продукт (БВП)

Брутният вътрешен продукт (БВП) е мярката за пазарния обем на всички крайни стоки и услуги, произведени в границите на дадена държава през дадена година. БВП се измерва по отношение на националната валута на дадена държава или нейния еквивалент в чуждестранна валута според обменния курс.
 
Местоположението на производствените съоръжения не се взема предвид при изчисленията на националния БВП. Това означава, че показателят включва стоки и услуги, произведени от компании от различни икономически сектори на територията на дадена държава. Междинните стоки и услуги, използвани за производството на други продукти, също не са включени. Тоест индикаторът се състои само от онези стоки и услуги, които са предназначени за пряко потребление или използване.
 
Има номинален и реален БВП. Номиналният БВП се изчислява по текущи цени за дадена година. Следователно той може да бъде изкривен от периоди на инфлация или дефлация. Реалният БВП се изчислява, като се използват цените за избрана базова година, т.е. всяка година преди или след прогнозния период, който се изисква за изчисления.
 
Често икономистите използват БВП на глава от населението, за да оценят икономическото развитие на дадена страна. Този показател се изчислява чрез разделяне на БВП на дадена страна на нейното население.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""