Support service
×

Kapitola 16. Forex a akciový trh: jak se liší?

Forex a akciový trh: jak se liší?
 
Co se týká obchodování na finančních trzích, každý typ vyžaduje od účastníků trhu speciální přístup. Finanční trhy zahrnují akciové trhy, krypto trhy, forex a různé komoditní trhy, včetně trhu se zlatem. Není možné uvažovat o jednom z nich odděleně od ostatních, protože události ve světovém hospodářství jsou navzájem propojeny. Situace na akciovém trhu může ovlivnit směnné kurzy na forexu a ty zase mohou ovlivnit trh se zlatem. Platí to i opačně. V této kapitole se budeme podrobněji věnovat forexovému i akciovému trhu a pátrat po jejich výhodách i nevýhodách, které pro účastníky (brokery, obchodní zástupce, obchodníky) mají.
 
Zatím jsme si osvojili základy devizového trhu. Teď se blíž podívejme na akciový trh. Akcie nebo cenné papíry se obchodují na akciových trzích. Cenný papír je doklad o vlastnictví aktiva, který svému majiteli dává trvalé nebo dočasné právo na podíl ze zisku z tohoto kapitálu. Jinými slovy, nástrojem akciového trhu je dokument obsahující právní titul, který lze na vyžádání uplatnit. Skupinu cenných papírů tvoří akcie, dluhopisy, deriváty (opční listy, futures, opce), depozitní certifikáty a směnky. Pojďme si každý typ stručně popsat.
 
Hlavním typem cenných papírů jsou akcie. Určují vlastnická práva držitele části zisku akciové společnosti. Akcionář vlastní podíl z kapitálu společnosti. Existují osobní akcie, podílové listy, kmenové a upřednostňované akcie. První dva typy jsou jasné. Kmenové akcie dávají hlasovací právo na valné hromadě akcionářů; výši vyplácených dividend určují roční finanční výsledky společnosti. Fixní dividendy se vyplácejí držitelům upřednostňovaných akcií, ale nedávají hlasovací právo. Jak vidíte, akcie dávají svému držiteli právo na část kapitálu a zisk ve formě dividend.
 
Dluhopisy jsou dluhové cenné papíry. Potvrzují poskytnutí hotovostní půjčky emitentovi (který vydává dluhopisy do oběhu) výměnou za právo na zisk předem dohodnutou cestou. Zisk se zpravidla odvozuje od fixní roční úrokové sazby nákladů na emisi dluhopisů nebo nominálních nákladů na dluhopisy. Existují i státní a podnikové dluhopisy. Státní dluhopisy jsou spolehlivější, ale méně ziskové. Podnikové dluhopisy jsou naopak výnosnější, ale méně spolehlivé. Jako všude, i tady spolu zisk a riziko přímo souvisejí – čím větší riziko, tím větší výnos pro držitele.
 
Akciový trh má své deriváty, stejně jako devizový trh. Akciové deriváty zahrnují opční listy, to je cenné papíry, které určují právo za konkrétních podmínek nakupovat/prodávat akcie nebo je měnit za jiné akcie.
 
Futures jsou standardní smlouvy na budoucí nákup/prodej určitého počtu akcií za cenu stanovenou v okamžiku uzavření smlouvy. Kupující i prodávající musí plnit podmínky futures smlouvy. Aby bylo plnění podmínek zaručeno, musí obě strany složit kauci, jejíž velikost určuje akciový trh a která je uložena na burze, kde transakce probíhá.
 
Opce jsou cenné papíry podobné futures kontraktům, které ale neukládají kupujícímu povinnosti, pouze mu dávají právo koupit/prodat určitý počet cenných papírů za stanovenou cenu. Americké opce lze uplatnit kdykoli mezi datem nákupu a datem vypršení platnosti. Evropské opce lze uplatnit jen k datu vypršení platnosti. Prodávající opcí je povinen plnit smluvní podmínky; nese tak riziko. Kupující opcí navíc zaplatí prodávajícímu příplatek. Pokud kupující opce odmítne splnit podmínky smlouvy, příplatek nedostane. Aby bylo zaručeno plnění podmínek dohody, složí prodávající zástavu, podobnou futures kauci. Výši zástavy určuje burza cenných papírů, u které je zástava složena. Ve skutečnosti je příplatek, který kupující zaplatil, předmětem obchodování opcí.
 
K cenným papírům patří i certifikáty. Certifikát je doklad o vkladu finančních prostředků, vystavený bankou. Dává vkladateli po vypršení smlouvy právo na vloženou částku a naběhlý úrok. Depozitní certifikát se vydává, pokud je vkladatelem právnická osoba. Spořitelní certifikát se vydává, pokud je vkladatelem fyzická osoba.
 
Směnky jsou dluhový nástroj, který po vypršení platnosti dává kupujícímu právo na zaplacení uvedené částky. Existují směnky a cizí směnky. Cizí směnka je příslib zaplacení určité částky, kterou dlužník složí a dá věřiteli. Věřitel směnku navrhne a dlužník ji přijme, nebo odmítne. V případě přijetí dlužník se splacením uvedené částky souhlasí.
 
Nyní, když máte vhled do finančních nástrojů devizového trhu, vás upozorníme na zvláštnosti tohoto obchodování. Na rozdíl od forexu je akciový trh omezen místem. Obchoduje se na burze cenných papírů. Burzy se nacházejí v hlavních finančních centrech světa; typy akcií a tržní kotace se mohou na jednotlivých burzách lišit. S rozvojem internetu ale mají burzy možnost rychle si kotace vyměňovat, a minimalizovat tak provádění arbitrážních transakcí. Ty předpokládají nákup akcií na jedné burze s následným prodejem na jiné za výhodnější cenu. Arbitrážní operace nejsou na forexu možné, protože měnový trh nemá centralizované obchody.
 
Pro nákup/prodej na burze cenných papírů se musí kupující a prodávající vzájemně najít. Počet účastníků burzy je tak omezený; likvidita operací s akciemi je mnohem nižší než objem obchodu na forexu. Je možné, že na burze kupce svých akcií nenajdete, a pokud vaše akcie dramaticky klesnou, utrpíte velké ztráty. Na rozdíl od forexu můžete na akciovém trhu dosáhnout zisk ze spekulativních operací jen prostřednictvím zhodnocení akcií. Jinými slovy, musíte akcie nakoupit za nižší cenu, abyste je mohli prodat za cenu vyšší. Není možné prodat akcie, které nemáte, i když jsou určité postupy, jak tato omezení obejít. Je například možné uzavřít fiktivní obchod s prodejem cenných papírů, aniž byste je skutečně měli, a to se závazkem zpětného odkupu – tuto službu poskytují soukromým obchodníkům na akciovém trhu zprostředkovatelé směny.
 
Na akciovém trhu nemůžete využívat výhod maržového obchodování jako na devizovém trhu. Akcie můžete nakupovat jen za dostupné prostředky. Akcie se dají nakupovat nejen za účelem spekulace. Jak jsme už řekli, akcie dávají vlastníkovi právo na část kapitálu společnosti, na účast v hlasování na valné hromadě akcionářů a na dividendy. Proto je lze nakupovat nejen za účelem dalšího prodeje. V tom případě nebudou pojmy jako „otevřená a zavřená pozice“ a „páka“ důležité.
 
Na rozdíl od forexu, který funguje nepřetržitě, má akciový trh určitou pracovní dobu. Určuje ji pracovní harmonogram burzy (obvykle 8 hodin v pondělí až pátek). Pokud na burze cenných papírů obchodujete online a nejste ve stejném časovém pásmu, je obchodování trochu nepříjemné. Pracovní doba burzy může u vás připadnout na noc a může vám přivodit nedostatek spánku. Máte tedy možnost obchodovat na forexu.
 
Pro úspěšné obchodování akcií nestačí využívat analýzu trhu, která je na forexu běžná. K předpovědi dynamiky akcií se dá využít technická a fundamentální analýza, ale velmi důležité jsou i mikroekonomické faktory, které ovlivňují činnost společnosti. Pro správné rozhodnutí o nákupu/prodeji musíte mít přístup k finančním výkazům, informacím o personálních změnách ve společnosti a příkazům vlády o jejích produktech. Pokud jde o cizí země, jsou tyto informace dostupné jen ze zahraničních zdrojů: televize, novin, časopisů, finančních periodik. Navíc jsou zveřejňovány v cizím jazyce, který je pro mnoho lidí těžko srozumitelný.
 
Důležité je, že na rozdíl od devizových finančních nástrojů mají výše uvedené burzovní nástroje své výhody, například právo na dividendy, podíl na řízení společnosti, umoření státních dluhopisů a kupónové výnosy na dluhopisech. Tyto výhody částečně snižují riziko ztrát při obchodování na burze cenných papírů.
 
V této kapitole jsme porovnali forexový a akciový trh. Zjistili jsme, že každý z nich má klady a zápory, které jsou pro investory svým způsobem atraktivní. V následující kapitole se budeme podrobně zabývat jejich vztahem a vysvětlíme, jak může prognóza jednoho trhu pomoci při rozhodování o obchodování na jiném.

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""