Support service
×

Index spotřebitelských cen (CPI)

Index spotřebitelských cen se obvykle označuje jako CPI. Jinou zkratkou je jádrové CPI, které se používá pro takzvaný jádrový index, který neobsahuje data o energiích a potravinách. CPI sleduje průměrnou změnu cen zboží a služeb ve fixním koši, tj. inflaci spotřebitelských cen u konkrétního koše. Jde o klíčový indikátor inflace v zemi. Koš se vypočítá takto: CPI = [0,38 * (ceny bydlení2 - ceny bydlení1 / ceny bydlení1) + 0,19 * (změny potravin) + 0,08 (změny paliv) + 0,07 * (změny aut) + 0,28 * další. Hlavními údaji jsou nicméně procentuální změny indexu v měsíčním a ročním vyjádření (CPI2 - CPI1).
 
Hlavní kategorie:
 
1. Jídlo a nápoje
 
2. Bydlení
 
3. Oblečení a služby
 
4. Doprava
 
5. Zdravotnické služby
 
6. Zábava
 
7. Ostatní zboží a služby
 
Například:
1. Jídlo, pití, tabák
2. Oblečení, obuv
3. Nájemné a energie bez pohonných hmot
4. Nábytek, domácí potřeby 
5. Výrobky pro zdraví a péči o tělo
6. Doprava a zpravodajství
7. Vzdělání a výrobky pro volný čas
8. Věci pro osobní potřebu, ostatní
 
Zprávu za předchozí měsíc zveřejňuje Bureau of Labor Statistics, jednotka ministerstva práce, v 8:30 ve Washingtonu, D. C. v druhé polovině měsíce, který následuje po sledovaném měsíci. Údaje o spotřebitelských cenách jsou poslední zprávou, která po údajích o vývozních a dovozních cenách a zprávě o průmyslových cenách charakterizuje inflační složku různých hospodářských odvětví.
Korelace s dalšími indikátory. CPI má vliv na dlouhodobé hodnocení parity kupní síly v zemi i na měnovou politiku centrální banky, která stanovuje úrokové sazby. Zvýšení CPI ve střednědobém horizontu obvykle vede ke snížení skutečné poptávky a objemu maloobchodního prodeje. Z krátkodobého hlediska růst cen naopak odráží vysokou aktivitu spotřebitelů. Na tento index mají vliv indikátory typu peněžní zásoba (M2), průmyslové a dovozní ceny. CPI je analyzován společně s PPI (Producer Price Index; index produkčních cen). Pokud se hospodářství rozvíjí v normálních podmínkách, může vést růst CPI a PPI ke zvýšení hlavních úrokových sazeb v zemi. To bude zase výsledkem růstu kurzu amerického dolaru, protože se bude stupňovat atraktivita ukládání peněz do měny s vyšší úrokovou sazbou.
 
Specifika vývoje CPI. Hlavní rozdíl ve struktuře CPI je mezi zbožím a službami. Zboží tvoří téměř 44 % a služby 56 % tohoto indexu. Máme dvě pravidla zohlednění inflačních trendů obou sektorů.
 
Inflace v sektoru zboží je proměnlivější než inflace v sektoru služeb. Hlavním důvodem je to, že zboží, to je obchodovatelný sektor, do značné míry závisí na cenách potravin a energií. Tyto dvě složky zabírají téměř polovinu komoditní složky a změny cen jsou zde zvlášť významné.
 
Inflace v sektoru služeb je v průběhu obchodního cyklu méně proměnlivá a za inflací zboží zaostává. Růst a pokles cen služeb je průměrně o 6 měsíců pozadu za kolísáním cen v sektoru zboží.
 
Při zveřejnění CPI trh zpočátku obrací pozornost k meziměsíčním změnám a základním prvkům, které způsobují nejvyšší inflaci (ceny energií a potravin). Data CPI vyjádřená v celoročním průměru přitahují menší pozornost. Jakmile trh dostane informace o jádrové inflaci i statistické údaje o potravinách a energiích, obrátí pozornost ke všem neočekávaným změnám v těchto oblastech. Pozornost je třeba věnovat:
 
Změnám inflace v jednotlivých kategoriích, protože způsobují změny na finančních trzích. Čím jsou změny výraznější, tím jsou významnější.
 
Chování jakékoli kategorie při inflačních změnách, které mohou být nejvlivnější a nejméně očekávané. Když v sektoru, kde je to neobvyklé, přijdou nepředvídatelné změny, jsou tyto méně vlivné než pohyby cen v sektoru jádrové inflace. Je třeba vzít v úvahu, že jednotlivé složky spolu souvisejí, například energie není počítána souhrnně, protože je obsažena v mnoha dalších službách a obchodovatelných složkách.
 
Hlavně si zapamatujte, že inflace má vlastní cyklus, který stojí za cyklem růstu HDP. Revize průměrných měsíčních změn CPI může být zavádějící, protože jsou si v každé části obchodního cyklu  podobné. Týká se to i jádrového CPI. Jeho hodnota ukazuje průměrné a přesnější údaje o cyklu spotřebitelských cen než celkové CPI. Historicky vysoké a nízké hodnoty jádrového CPI často odpovídají recesím a oživením a jen ve dvou z deseti případů nejsou ve shodě s normami ve fázi obnovy.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""