Support service
×

Rozdział 16. Rynek Forex i rynek akcji: jaka jest różnica?

Rynek Forex i rynek akcji: jaka jest różnica?

Mówiąc o handlu na rynkach finansowych, każdy rodzaj wymaga od uczestników rynku określonego podejścia. Rynki finansowe obejmują rynki akcji, rynki kryptowalut, Forex i różne rynki towarowe, w tym rynek złota. Nie można traktować każdego z nich odrębnie, ponieważ wszystkie zmiany w gospodarce światowej są ze sobą powiązane. Sytuacja na rynku akcji może mieć wpływ na kursy walut na rynku Forex, które z kolei mogą wpływać na rynek złota. Sprawozdania o przeciwnej treści również mogą być prawdziwe. Jednakże w tym rozdziale zajmiemy się rynkiem walutowym i rynkiem akcji, aby poznać ich zalety i wady dla uczestników (brokerów, dealerów, traderów).

Przed tym rozdziałem poznaliśmy już podstawy rynku wymiany walut. Teraz przyjrzyjmy się rynkowi akcji. Akcje lub papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na giełdach. Są one dowodem posiadania aktywów, nad którymi inne osoby sprawują stałą lub czasową kontrolę w celu uzyskania prawa do udziału w zyskach z tego kapitału. Innymi słowy, instrument giełdowy to dokument zawierający tytuł prawny, z którego można skorzystać na żądanie. Akcje, obligacje, instrumenty pochodne (warranty, kontrakty terminowe, opcje), certyfikaty depozytowe i weksle stanowią grupę papierów wartościowych. Opiszmy pokrótce każdy z nich.

Akcje to główny rodzaj papierów wartościowych. Określają prawa własności posiadacza do części zysku spółki akcyjnej. Akcjonariusz posiada własny udział w kapitale przedsiębiorstwa. Istnieją akcje imienne, warranty na akcje, akcje zwykłe i uprzywilejowane. Pierwsze dwa typy są oczywiste. Akcje zwykłe dają prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a wysokość wypłacanej dywidendy zależy od rocznych wyników finansowych spółki. Stałe dywidendy są wypłacane posiadaczom akcji uprzywilejowanych, ale nie dają one prawa głosu. Jak widać, akcje uprawniają ich posiadaczy do posiadania części kapitału i uzyskiwania zysku w postaci dywidend.

Obligacje to dłużne papiery wartościowe. Potwierdzają fakt udzielenia pożyczki gotówkowej emitentowi (emitującemu obligacje w obiegu) w zamian za prawo do osiągnięcia zysku w uzgodniony wcześniej sposób. Zysk generowany jest z reguły w oparciu o stałą roczną stopę procentową kosztu emisji obligacji lub nominalnego kosztu obligacji. Istnieją również obligacje rządowe i korporacyjne. Obligacje rządowe są bardziej wiarygodne, ale mniej zyskowne. Z kolei, obligacje korporacyjne są bardziej dochodowe, ale mniej wiarygodne. Jak w każdym innym przypadku, rentowność i ryzyko są ze sobą bezpośrednio powiązane - im wyższe ryzyko, tym więcej zyskuje holder.

Zarówno rynek akcji, jak i rynek Forex
ma swoje instrumenty pochodne. Obejmują one warranty, które są papierami wartościowymi określającymi prawo do kupna/sprzedaży akcji na określonych warunkach lub zamiany na inne akcje.

Kontrakty terminowe to standardowe kontrakty kupna/sprzedaży określonej liczby akcji w przyszłości po cenie ustalonej w momencie zawierania kontraktu. Zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą spełnić przyszłe warunki. W celu ich zagwarantowania obie strony muszą wpłacić depozyt, którego wysokość określa giełda i jest przechowywany tam, gdzie odbywa się transakcja.

Opcje to papiery wartościowe podobne do kontraktów terminowych, z tym że nie nakładają one zobowiązań na kupującego, a jedynie dają prawo do kupna lub sprzedaży określonej liczby papierów wartościowych po określonej cenie. Opcje amerykańskie można zrealizować w dowolnym momencie między datą zakupu a datą wygaśnięcia. Opcje europejskie mogą być wykupione tylko z datą wygaśnięcia. Osoba sprzedająca opcje jest zobowiązana do przestrzegania warunków umowy; dlatego ponosi ryzyko. Poza tym nabywca opcji płaci sprzedającemu prowizję. Jeśli nabywca opcji odmówi spełnienia warunków umowy, traci prowizję. Aby zagwarantować wypełnienie warunków transakcji, sprzedający wpłaca kwotę podobną do depozytu zabezpieczającego w kontraktach terminowych. Jej wielkość jest ustalana przez giełdę i tam przechowywana. W rzeczywistości kwota prowizji zapłacona przez kupującego jest przedmiotem obrotu opcjami.

Papiery wartościowe obejmują również certyfikaty, czyli dowody wpłaty środków sporządzonych przez bank. Certyfikat daje deponentowi prawo do otrzymania kwoty depozytu i narosłych odsetek po wygaśnięciu umowy. Certyfikat depozytowy jest wydawany w przypadku, gdy deponent jest osobą prawną, a certyfikat oszczędnościowy – gdy deponent jest osobą fizyczną.

Weksle są rodzajem instrumentu dłużnego, który daje kupującemu prawo do żądania zapłaty wskazanej kwoty po wygaśnięciu weksla. Wyróżniamy weksle i skrypty dłużne. Skrypt dłużny to przyrzeczenie zapłaty określonej kwoty, które dłużnik wyciąga i przekazuje wierzycielowi. Weksel jest wystawiany przez wierzyciela i dłużnik następnie go akceptuje lub nie. W przypadku akceptacji dłużnik zobowiązuje się do zwrotu kwoty określonej w wekslu.

Teraz, po zapoznaniu się z instrumentami finansowymi rynku giełdowego, zwróćmy uwagę na specyfikę takiego handlu. W przeciwieństwie do rynku Forex, rynek akcji ma ograniczenia dotyczące lokalizacji. Miejscem obrotu jest giełda papierów wartościowych. Giełdy te znajdują się w największych światowych centrach finansowych; rodzaje akcji i kwotowania rynkowe mogą się różnić między sobą w zależności od giełdy papierów wartościowych. Jednak dzięki rozwojowi Internetu giełdy mają możliwość szybkiej wymiany swoich kwotowań w celu zminimalizowania czasu realizacji transakcji arbitrażowych. Są to takie transakcje, które zakładają zakup akcji na jednej giełdzie z dalszą sprzedażą na innej po korzystniejszej cenie. Operacje arbitrażowe są niemożliwe na rynku Forex, gdyż rynek walutowy nie ma scentralizowanej lokalizacji transakcji.

W przypadku operacji kupna/sprzedaży na giełdzie kupujący i sprzedający muszą się nawzajem odnaleźć. W związku z tym liczba uczestników giełdy jest ograniczona; płynność operacji na akcjach jest znacznie niższa w porównaniu z wolumenem handlu na rynku Forex. Możesz nie znaleźć kupca na swoje akcje na giełdzie, ponosząc w ten sposób znaczne straty, jeśli Twoje akcje spadną dramatycznie. W przeciwieństwie do rynku Forex, na rynku akcji można zyskać na operacjach spekulacyjnych tylko poprzez wzrost wartości akcji. Innymi słowy, musisz kupić akcje po niższej cenie, aby sprzedać je drożej. Nie można sprzedać akcji, których nie masz, chociaż istnieją schematy unikania takich ograniczeń. Można np. zawrzeć fikcyjną transakcję sprzedaży papierów wartościowych bez ich posiadania, z obowiązkiem przeprowadzenia transakcji z przyrzeczeniem odkupu - taką usługę pośrednicy giełdowi świadczą prywatnym traderom giełdowym.

Na rynku akcji nie możesz korzystać z zalet handlu z depozytem zabezpieczającym, tak jak ma to miejsce na rynku Forex. Możesz kupić akcje wyłącznie za dostępne środki, ale nie tylko w celach spekulacyjnych. Jak wspominaliśmy powyżej, akcje dają ich właścicielowi prawo do posiadania części kapitału spółki, pozwalają na udział w głosowaniu na zgromadzeniu akcjonariuszy oraz na otrzymywanie dywidend. Dlatego możesz kupować akcje nie tylko w celu dalszej sprzedaży. W tym przypadku terminy takie jak „pozycja otwarta i zamknięta” oraz „dźwignia” stają się nieistotne.

W przeciwieństwie do rynku Forex, który działa całą dobę, rynek akcji działa w określonych godzinach. Są one określane przez harmonogram pracy giełdy (zwykle 8 godzin w dni robocze). Jeśli handlujesz online na giełdzie i znajdujesz się w innej strefie czasowej - powoduje to pewne niedogodności w handlu. Godziny pracy giełdy mogą w Twoim regionie przypadać w nocy, co wiąże się z brakiem snu. A więc, na rynku Forex, który działa przez 24 godziny, masz większe możliwości handlu.

Aby skutecznie handlować akcjami, nie wystarczy korzystać z analizy rynku, która jest powszechna na rynku Forex. Analiza techniczna jak i fundamentalna mogą służyć do prognozowania dynamiki akcji, ale duże znaczenie mają również czynniki mikroekonomiczne, wpływające na działalność firmy. Aby podjąć właściwą decyzję dotyczącą transakcji kupna/sprzedaży, musisz mieć dostęp do sprawozdań finansowych, informacji o zmianach personalnych w firmie oraz zamówień rządowych na jej produkty. Jeśli chodzi o kraje zagraniczne, takie informacje są dostępne tylko ze źródeł zagranicznych: telewizji, gazet, magazynów, czasopism finansowych. Poza tym informacje te są publikowane w języku obcym, który dla wielu osób może być trudny do zrozumienia.

Co ważne, w przeciwieństwie do instrumentów finansowych rynku Forex, wyżej wymienione instrumenty finansowe giełdy mają swoje zalety, np. prawo do dywidendy za akcje, możliwość uczestniczenia w zarządzaniu spółką, wykup rządowych papierów wartościowych oraz płatności kuponowe od obligacji. Korzyści te częściowo zmniejszają ryzyko strat podczas handlu na giełdzie.

W tym rozdziale porównaliśmy rynek Forex z rynkiem akcji. Dowiedzieliśmy się, że każdy z nich ma swoje wady i zalety, będąc na swój sposób atrakcyjny dla inwestorów. W następnym rozdziale przyjrzymy się szczegółowo, jak te rynki są ze sobą powiązane i wyjaśnimy, w jaki sposób prognozowanie na jednym rynku może pomóc w podjęciu decyzji handlowej na drugim.

 


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""