Support service
×

Rozdział 4. Rodzaje transakcji na rynku Forex

Pojęcie transakcji wymiany walutowej jest ściśle związane z warunkami finansowymi. Klasyfikujemy rynek metali szlachetnych, rynek kredytowy, rynek akcji i Forex jako rynki, na których instrumenty finansowe są przedmiotem transakcji walutowych. Ten artykuł obejmuje tylko te instrumenty handlowe, które stosuje się na rynku Forex. Transakcja wymiany walut to umowa pomiędzy dwiema stronami na zakup jednej waluty w zamian za sprzedaż drugiej. Taka transakcja ma określony termin i cenę. Transakcje Forex różnią się datą zaksięgowania pieniędzy na koncie (datą waluty). W związku z tym transakcje walutowe można podzielić na dwa rodzaje: natychmiastowe transakcje walutowe (spot) i terminowe transakcje walutowe.

Zdecydowana większość transakcji na rynku Forex to transakcje typu spot. Z reguły datą waluty transakcji spot jest drugi dzień roboczy po jej zamknięciu. Takie warunki są bardzo dogodne dla uczestników rynku, ponieważ mają oni wystarczająco dużo czasu na zajęcie się dokumentacją. Rynek, na którym waluta jest wymieniana po kwotowaniach aktualnych (spot), nazywany jest rynkiem spot. Jest to rynek z natychmiastową opłatą.

Warto zauważyć, że ta zasada wzajemnych rozliczeń transakcji spot jest odpowiednia dla dużych inwestorów. W przypadku inwestorów prywatnych (klientów różnych firm maklerskich), którzy handlują na rynku Forex przez Internet, transakcja jest dokonywana natychmiast po kliknięciu przycisku przez inwestora. W przypadku takich transakcji data waluty nie jest ważna, ponieważ rachunek klienta zawsze odzwierciedla bieżący obrót na rynku Forex.

Terminowe transakcje walutowe obejmują kontrakty terminowe typu forward, futures, opcyjne i swapy. Nazywa się je również pochodnymi. Takie instrumenty finansowe zostały stworzone specjalnie dla firm, ponieważ pomagają zmniejszyć potencjalne ryzyko wahań cen. Dla prywatnego inwestora, który chce zarabiać na rynku Forex, te instrumenty handlowe nie są tak istotne. Niemniej jednak omówimy je bliżej, aby umożliwić zrozumienie ogólnego obrazu.

Kontrakty terminowe zawierane są pomiędzy kontrahentami na warunkach wymiany określonej kwoty waluty według uzgodnionej ceny i dnia (daty rozliczenia). Transakcja zostanie zamknięta niezależnie od aktualnej ceny (ceny spot).

Przykładowo kontrakt typu forward będzie korzystny, gdy polska firma planuje zakup zagranicznego sprzętu za dolary amerykańskie. Wyobraźmy sobie, że ta firma nie ma dość pieniędzy, aby zamknąć transakcję, ale spodziewa się, że złotówki zostaną przelane na konto rozliczeniowe w ciągu miesiąca. Ponadto spółka przewiduje, że kurs zmieni się w niekorzystnym dla niej kierunku, czyli dolar będzie rósł. W takiej sytuacji sensowne jest zawarcie kontraktu forward z bankiem na zakup niezbędnej kwoty USD z terminem rozliczenia jednego miesiąca i po korzystnej dla firmy cenie. Oczywiście mogą pojawić się trudności ze znalezieniem kontrahenta, ponieważ banki również spodziewają się, że dolar amerykański zyska na wartości.

Z jednej strony kontrakty forward obniżają ryzyko, ale z drugiej mogą prowadzić do utraty zysku. Jeśli dolar spadnie, firma traci możliwość niższej zapłaty za sprzęt.

W przeciwieństwie do kontraktów forward, kontrakty terminowe mają standardowe terminy zapadalności i stałe wolumeny walutowe. Dzięki tej funkcji mogą być sprzedawane jako zwykłe papiery wartościowe. Kontrakty futures są przedmiotem obrotu na rynku kontraktów terminowych. Średni czas realizacji kontraktu terminowego to około trzech miesięcy.

Kontrakty opcyjne są podobne do kontraktów futures, ale handel tymi pierwszymi wiąże się z mniejszym ryzykiem. Tak więc, jeśli kupujesz kontrakty futures, musisz zamknąć transakcję na uzgodnionych warunkach. Jeśli kupujesz kontrakty opcyjne, możesz odmówić zamknięcia transakcji. Kontrakty te są przedmiotem obrotu na rynku opcji.

Kontrakt swap to umowa między dwiema stronami dotycząca wymiany aktywów w określonych z góry odstępach czasu. Na przykład, firma kupuje od banku 1 000 USD za złotówki po cenie spot z zobowiązaniem do sprzedania bankowi 1 000 USD za złotówki za miesiąc po cenie spot, która będzie obowiązywała na rynku Forex za miesiąc. Swapy to umowy dostosowane do indywidualnych potrzeb. Nie są one więc przedmiotem obrotu na giełdach.

Spośród wszystkich transakcji Forex (instrumentów handlowych), dla inwestora najważniejsze są transakcje spot.


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""