Support service
×

Wstęgi Bollingera

Koncepcja wstęg Bollingera jest bardzo podobna do koncepcji kopert średnich kroczących omówionej w poprzednim rozdziale i służy do określania optymalnych punktów otwarcia pozycji na rynku Forex i innych rynkach finansowych. Ale w przeciwieństwie do kopert średnich kroczących, wstęgi Bollingera dobrze nadają się do analizy szybko zmieniającego się (niestabilnego) rynku.

Wstęgi Bollingera to dwie otaczające linie, które znajdują się w pewnej odległości od krzywej średniej kroczącej. Ale ta odległość nie jest stała, jak w przypadku kopert średnich kroczących, ale jest równa wartości odchylenia standardowego, pomnożonej przez pewien współczynnik. Odchylenie standardowe jest wartością matematyczną i jest z kolei pierwiastkiem kwadratowym z wariancji. Pojęcia te są bezpośrednio związane z teorią prawdopodobieństwa i statystykami matematycznymi, a ich szczegółowe rozważenie wykracza poza program szkolenia portalu informacyjnego Forex. Platformy handlowe rysują wstęgi Bollingera automatycznie, ale dociekliwy czytelnik może dowiedzieć się więcej na ten temat na stronie [https://pl.wikipedia.org/wiki/Odchylenie_standardowe].

Matematyczny wzór wstęg Bollingera wygląda następująco:

BB = MA ± k * stdDev,

gdzie MA to średnia krocząca, stdDev to odchylenie standardowe, a k to współczynnik odchylenia standardowego. Można użyć dowolnego rodzaju średniej kroczącej, ale najczęściej używana jest najprostsza średnia krocząca. Zgodnie z teorią prawdopodobieństwa, jeśli od wartości średniej w obu kierunkach okładane są odcinki, które mają długość odchylenia standardowego, to linia będzie zawierała co najmniej 68,26% wartości losowych. Jeśli od wartości średniej odłożymy odcinek, który ma długość dwóch odchyleń standardowych, to linia będzie zawierała co najmniej 95,44% wartości. W przypadku gdy odcinek ma długość trzech odchyleń standardowych, wartość ta wzrasta do 99,73%. Stwierdzenia te są prawdziwe, jeśli zmienne losowe mają rozkład normalny, który w pewnym stopniu można przypisać zmianom cen na rynku Forex.

Podczas rysowania wstęg Bollingera najczęściej stosowana wartość współczynnika odchylenia standardowego k wynosi 2. Przy tej wartości współczynnika około 95% wszystkich cen mieści się w przedziale cenowym ograniczonym liniami otaczającymi. Wstęgi Bollingera mogą być stosowane na zmiennym rynku, gdyż wartość odchylenia standardowego, będącego podstawą ich rysowania, uwzględnia tempo zmian cen. Aby obliczyć wartość odchylenia standardowego, należy wybrać wartość okresu obliczeniowego. Z reguły ta wartość jest taka sama, jak dla współczynnika wygładzania średniej kroczącej.

Omawiany w tym rozdziale wskaźnik techniczny posiada szereg interesujących właściwości z punktu widzenia analizy. Jeśli ceny wahają się w poziomym przedziale i nie ma wyraźnego trendu na rynku Forex, to następuje zawężenie wstęg (squeeze). Jeśli zacznie się formować nowy trend, wstęgi zaczną się rozchodzić. Im dłużej ceny znajdowały się w przedziale poziomym, tym silniejsze będzie późniejsze przebicie i powstanie nowego trendu, tym szybciej będą się rozchodzili wstęgi.

W odniesieniu do wstęg Bollingera wszystko, co dotyczy kopert średnich kroczących, jest prawdą. A dokładniej, ceny powinny zbliżać się do średniej wartości. Dotknięcie i przecięcie górnej lub dolnej otaczającej linii wskazuje na nadmierne odchylenie (przegrzanie na rynku) i najprawdopodobniej będzie mu towarzyszyć korygujący ruch z powrotem w kierunku średniej wartości. W takim przypadku cofnięcie najczęściej następuje co najmniej do wartości średniej kroczącej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której po długim okresie konsolidacji cen w przedziale poziomym na rynku występuje wyraźny trend. Na wykresie o takiej sytuacji świadczy gwałtowne rozszerzenie się wstęg po ich długotrwałym przebywaniu w stanie zawężenia.

Ogólnie rzecz biorąc, zawężenie wstęg Bollingera, czyli powstanie swego rodzaju „szyjki”, jest dość silnym sygnałem, który odpowiada silnemu zawężeniu wahań cen i można go łatwo zidentyfikować wizualnie na wykresie. Takie zawężenie wskazuje na nienormalną sytuację na rynku i prędzej czy później towarzyszyć mu będzie rozszerzenie z ukształtowaniem się nowego trendu spadkowego lub wzrostowego.

Wstęgi Bollingera działają równie dobrze na wszystkich rodzajach wykresów, od minutowych do dziennych. Ale nigdy nie powinieneś polegać tylko na jednym wskaźniku technicznym, aby zdecydować, czy otworzyć, czy zamknąć pozycję. Twoje przypuszczenia zawsze powinny być poparte wieloma wskaźnikami. Im więcej narzędzi używanych do przewidywania zmian cen na rynku Forex daje sygnał, tym większe jest prawdopodobieństwo, że będzie on wiarygodny.


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""