Support service
×

Prosta średnia krocząca (ruchoma)

Prostą formą [[Średnich kroczących|średniej kroczącej (MA)]] jest prosta średnia krocząca, SMA. Tego typu wskaźniki analizy technicznej są przedstawiane jako krzywa na wykresie cenowym, której głównym zadaniem jest ustabilizowanie (lub filtrowanie) zmian cen w celu wyznaczenia głównych trendów cenowych na parze walutowej.

Krzywe SMA przypominają wykresy ceny. W celu zrozumienia takich krzywych należy poznać zasady ich rysowania. Podczas rysowania dla określonego punktu w czasie na osi x brane pod uwagę są kilka poprzednich punktów, w zależności od wybranego współczynnika wygładzania. Wartość (cena) wszystkich punktów jest sumowana, a wynik dzielony przez współczynnik. Dlatego z matematycznego punktu widzenia prosta średnia krocząca jest średnią arytmetyczną. Większość programów do analizy technicznej automatycznie tworzy krzywe średniej kroczącej, ale musisz zrozumieć matematyczny wzór. Dla wartości współczynnika wygładzania n wzór matematyczny określający prostą średnią kroczącą wygląda następująco:

SMA = (P(n) + P(n-1) + … + P(1)) / n,

gdzie P(n) jest ceną zamknięcia bieżącego okresu handlowego, P(n-1) jest ceną zamknięcia poprzedniego okresu handlowego itd. Im wyższa wartość współczynnika wygładzania, tym więcej poprzednich okresów handlowych jest branych pod uwagę i tym gładsza jest krzywa. Jak widać ze wzoru, każdy z n punktów ma taką samą wagę przy wykreślaniu krzywej prostej średniej kroczącej. Oznacza to, że dla określonego punktu czasowego (okresu handlowego) brana pod uwagę jest nie tylko bieżąca cena, ale także szereg cen poprzednich. Dlatego im wyższa wartość współczynnika, tym mniej krzywa prostej średniej kroczącej przypomina wykres cenowy. Krzywe o wysokim współczynniku mogą służyć do wyznaczenia trendu długoterminowego, a krzywe o niższym współczynniku mogą służyć do wyznaczenia trendu krótkoterminowego. Na podstawie nachylenia krzywych można ocenić siłę (szybkość) ruchu na rynku. Czasami, podczas wykreślania krzywych niezbędnych do analizy, oprócz cen zamknięcia, używane są ceny otwarcia, ceny minimalne i maksymalne.

Krzywe prostej średniej kroczącej pozwalają nam przewidzieć kwotowania walut, ponieważ odzwierciedlają one ruchy cen. Im wyższy współczynnik wygładzania prostej średniej kroczącej, tym gładsza jest krzywa. Im gładsza krzywa, tym wolniej reaguje na zmiany cen na rynku. Dlatego analizując proste średnie kroczące o dużym współczynniku, ryzykujemy utratę dobrej okazji do wejścia lub wyjścia z rynku, a tym samym utratę zysków. Odwrotna sytuacja jest również prawdą. Im niższy współczynnik wygładzania prostej średniej kroczącej, tym mniej gładka jest krzywa. Im mniej wygładzona krzywa, tym szybciej reaguje na zmiany cen na rynku. Jednak, analizując proste średnie kroczące o małym współczynniku, możemy podjąć pochopną decyzję o wejściu lub wyjściu z rynku i ponieść straty, gdyż taki wskaźnik jest bardziej podatny na szum statystyczny - przypadkowe nagłe wahania cen (pikes). Takie nagłe wahania pojawiają się na rynku Forex podczas publikacji ważnych wskaźników ekonomicznych analizy fundamentalnej lub w momencie interwencji dużych uczestników rynku. W związku z tym istnieje kompromis między terminowym otwarciem pozycji a niewłaściwym otwarciem pozycji.

Krzywe SMA są skuteczne, gdy na rynku utworzył się określony trend. Jeśli nie ma trendu, a handel jest utrzymywany w poziomym przedziale, krzywe SMA mogą dawać wiele fałszywych sygnałów, dlatego ich używanie jest nieracjonalne. Często, aby podjąć decyzję, krzywe są analizowane razem, gdy bierze się pod uwagę kilka krzywych o różnych współczynnikach. Można również analizować kąty nachylenia krzywych, ich przecinania się i przecinania wykresu cenowego, kierunek (wzrostowy lub spadkowy), kiedy dochodzi do przecięcia oraz szeregu innych czynników. Poniżej przedstawiono niektóre czynniki wskazujące na początek, potwierdzenie lub zakończenie trendu:

- siła byczego trendu jest potwierdzona, jeśli wykres cenowy znajduje się powyżej krzywej SMA; a niedźwiedzia siła jest potwierdzona, gdy wykres ceny znajduje się poniżej tej krzywej.

- odwrócenie krzywej SMA w kierunku wzrostu z dodatnim nachyleniem wykresu ceny oznacza sygnał kupna; podczas gdy jej odwrócenie w kierunku spadku z ujemnym nachyleniem wykresu cenowego oznacza sygnał sprzedaży.

- przecięcie krzywej ceny przez krzywą SMA w dół (z ujemnym nachyleniem obu krzywych) oznacza sygnał sprzedaży, przecięcie w górę (z dodatnim nachyleniem obu krzywych) oznacza sygnał kupna.

- przecięcie w górę długiej krzywej SMA przez krótką krzywą SMA jest sygnałem kupna i odwrotnie.

- w zależności od tego, które krzywe SMA są skierowane w górę, a które w dół, określa się rodzaj trendu: wzrostowy, spadkowy (krótkoterminowy, średnioterminowy, długoterminowy).

- momenty, w których występuje największa rozbieżność dwóch krzywych SMA o różnych parametrach, są traktowane jako sygnał do możliwej zmiany trendu.

Krzywe SMA mają jedną istotną wadę, tzn. wszystkie ceny, z których składa się ten wskaźnik, mają taką samą wagę. Bardziej logiczne byłoby nadanie większej wagi niedawnym cenom i zwracanie mniejszej uwagi na starsze ceny. Takie podejście pozwoliłoby uniknąć problemu analizy wykresu cenowego z nagłymi wahaniami cen, o których była mowa powyżej. Takie wahania wpłynęłyby na aktualny przejściowy punkt krzywej średniej kroczącej, a w mniejszym stopniu na kolejne punkty przejściowe. Podejście to zostało zrealizowane we wskaźnikach wykładniczej i ważonej średniej kroczącej.


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""