Support service
×

Zasady zarządzania kapitałem (Money Management)Money Management - podstawy zarządzania kapitałem.

Money Management to zbiór zasad i konkretnych technik mających na celu jednocześnie minimalizację ryzyka i maksymalizację zysków.

Ryzyko - maksymalna kwota pieniędzy, którą można stracić przed podjęciem decyzji o zamknięciu nierentownej pozycji. Tak więc ryzyko jest różnicą pomiędzy ceną otwarcia pozycji a ceną zlecenia stop-loss lub odwrócenia pozycji, pomnożoną przez wolumen transakcji.

Ogólne zasady zarządzania kapitałem:

1. Całkowita kwota zainwestowanych środków nie powinna przekraczać 50% całości kapitału. Zasada ta ustala regułę obliczania depozytu zabezpieczającego dla otwartych pozycji: zakres rezerwy obowiązkowej do wykorzystania w sytuacjach niestandardowych i kontynuacji normalnego działania nie powinien być mniejszy niż połowa całkowitego kapitału.

Murphy podaje wartość 50%, ale wielu analityków uważa, że odsetek zainwestowanych środków powinien być jeszcze niższy: 5% - 30%.

 

2. Całkowita kwota środków zainwestowanych na jednym rynku nie może przekroczyć 10% - 15% całości kapitału. W tym przypadku trader jest zabezpieczony przed zainwestowaniem nadmiernych środków w jedną transakcję, co może doprowadzić do upadku.

3. Stopa ryzyka dla każdego rynku nie powinna przekraczać 5% całkowitego kapitału zainwestowanego przez tradera. W ten sposób, jeśli transakcja okaże się nieopłacalna, trader straci nie więcej niż 5% całkowitej zainwestowanej kwoty. 5% jest wartością sugerowaną przez Murphy'ego. Jednakże Elder podaje wartość 1,5% - 2%.

4. Całkowita suma opłat gwarancyjnych wpłaconych przy otwieraniu pozycji na jednej grupie rynków nie powinna przekraczać 20% - 25% całego kapitału. Rynki należące do tej samej grupy poruszają się w mniej więcej w równym tempie. Podczas handlu na rynku Forex inwestorzy określają cztery główne rynki, na których ruch kursów walutowych jest dość podobny: strefa dolara, strefa funta szterlinga, strefa jena i strefa euro.

 

5. Określenie stopnia dywersyfikacji portfela.

Dywersyfikacja jest jednym ze sposobów zabezpieczenia kapitału, jednak w tym przypadku również potrzebna jest równowaga. Zawsze konieczny jest rozsądny kompromis między dywersyfikacją a koncentracją. Mniej lub bardziej pewną alokację środków można osiągnąć otwierając pozycje w tym samym czasie na czterech do sześciu rynkach z różnych grup. Im większa jest ujemna korelacja występująca między rynkami, tym większa jest dywersyfikacja inwestowanych aktywów.

 

6. Określenie poziomu stop loss.

 

Wysokość zlecenia stop loss zależy po pierwsze od tego, ile trader jest gotowy stracić na jednej transakcji, a po drugie od jego oceny sytuacji na rynku. Załóżmy, że trader posiada depozyt dolarowy o wielkości S. Przy otwieraniu pozycji jest on przygotowany na stratę L% kwoty depozytu.

Załóżmy, że został otworzony kontrakt o wartości 100 000 na zakup USD w stosunku do franka szwajcarskiego (CHF), przy czym koszt otwarcia pozycji wynosi p1.

 

Buy 100 000 USD;

Sell CHF p1 x 100 000.

 

Na jakim poziomie p2 trader powinien złożyć zlecenie sprzedaży, aby nie przekroczyć rzędu dopuszczalnych strat SхL?

 

Jeśli zlecenie na p2 zostałoby zrealizowane, strata na pozycji wyniosłaby:

 

Loss -CHF (p1 -p2 )x100,000.

 

Z drugiej strony, strata nie powinna przekroczyć SxL USD lub SxLxp2 CHF. Stąd mamy: (p1-p2)x100.000 SxLxp2, stąd otrzymujemy następujące wyrażenie na poziom zamówienia: p2 p1-p1 xSxL (SxL+100.000).

Należy zauważyć, że przy określaniu poziomu zlecenia stop loss, trader musi działać w oparciu o rozsądne połączenie czynników technicznych odzwierciedlonych na wykresie cenowym i względy ochrony środków własnych. Im bardziej zmienny rynek, tym bardziej poziomy zleceń stop loss powinny być oddalone od aktualnego poziomu cen.

W najlepszym interesie tradera jest postawienie stopu. Jednocześnie zbyt "twarde" zlecenia stop mogą prowadzić do niepożądanej eliminacji pozycji podczas krótkoterminowych wahań cen ("szumu"). Zbyt odległe zlecenia stop loss nie są wrażliwe na "zakłócenia", ale mogą prowadzić do znacznych strat.

7. Określenie wskaźnika możliwego zysku i straty.

 

Dla każdej potencjalnej transakcji określana jest stopa zysku. Powinna ona być zrównoważona z potencjalnymi stratami w przypadku, gdy rynek ruszy w niepożądanym kierunku. Zazwyczaj stosunek ten jest ustalony na 3 do 1. W przeciwnym razie należy zrezygnować z wejścia na rynek. Na przykład, jeśli trader stawia ryzyko transakcji 100 dolarów, to potencjalny zysk musi wynosić 300 dolarów.

Ponieważ stosunkowo niewielka ilość transakcji w ciągu roku może przynieść znaczny zysk, należy starać się go zmaksymalizować, utrzymując zyskowne pozycje tak długo, jak to możliwe. Z drugiej strony, straty z nieudanych transakcji powinny być zminimalizowane.

8. Handel z wieloma pozycjami.

 

Pozycje trendowe są utrzymywane z dość szerokimi zleceniami stop loss, co pozwala traderowi na utrzymanie tych pozycji podczas konsolidacji i korekty cen. Te pozycje dają traderowi możliwość osiągnięcia największego zysku. Pozycje handlowe są przeznaczone do handlu krótkoterminowego i są ograniczone przez wystarczająco ścisłe zlecenia stop. W związku z tym są one zamykane po osiągnięciu określonych punktów cenowych, a po wznowieniu trendu są przywracane.

 

9. Konserwatywne i agresywne podejście do handlu.

 

Większość analityków preferuje podejście konserwatywne. Według Murphy'ego: "Trader, który chce się szybko wzbogacić, gra agresywnie. Jego zysk jest naprawdę znaczący, ale tylko wtedy, gdy rynek porusza się w korzystnych dla niego kierunkach. Kiedy sytuacja na rynku się zmienia, agresywna strategia zwykle prowadzi do krachu".

10. Zasady otwierania pozycji:

 

a) otwieraj tylko wtedy, gdy jest jeden sygnał główny i co najmniej jeden dodatkowy;

b) przy otwieraniu pozycji sformułuj i zapisz na papierze cenę wejścia na rynek; cenę, po której zamykasz pozycję zyskowną; cenę, po której zamykasz pozycję nierentowną; szacowany moment otwarcia pozycji.

 

11. Zasady utrzymywania pozycji i częściowego zamykania pozycji do wyznaczonego czasu:

a) utrzymuj pozycję tylko wtedy, gdy analiza potwierdza wcześniejsze wnioski;

b) częściowo zamykaj pozycję, gdy straty są powyżej wyliczonego poziomu; jeśli kurs osiąga wyliczoną stopę zysku;

c) utrzymuj pozycję wyczekującą, gdy straty są poniżej wyliczonego poziomu; gdy kurs pozostaje bez zmian; gdy cena nie osiągnęła szacowanego poziomu dla zysku.

12. Zasady zamykania pozycji:

Pozycje należy zamykać:

- po upływie szacowanego czasu;

- po otrzymaniu przypuszczalnego zysku;

- po otrzymaniu przypuszczalnych strat;

- po osiągnięciu maksymalnego zysku.Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""