Support service
×

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) คือหน่วยวัดปริมาณตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ผลิตภายในพรมแดนของประเทศในปีที่กำหนด จีดีพีจะถูกประเมินด้วยสกุลเงินประจำชาติของประเทศหรือมีค่าเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยน

ที่ตั้งของโรงงานผลิตไม่ได้ถูกนำมาคำนวณในจีดีพีของประเทศชาติ นั้นจึงหมายความว่าตัวบ่งชี้นี้รวมถึงสินค้าและบริการที่ผลิตโดยบริษัทในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ในอาณาเขตของประเทศหนึ่ง โดยไม่นับรวมกับสินค้าและบริการขั้นกลางที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ  นี้คือตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วยสินค้าและบริการเฉพาะส่วนที่มีจุดประสงค์เพื่อการบริโภคหรือการใช้งานโดยตรง

จีดีพีจะมีแบบระบุและแบบเป็นจริง โดย จีดีพีแบบระบุจะมีการคำนวณตามราคาปัจจุบันในปีนั้น ดังนั้นจึงอาจผิดเพี้ยนไปตามระยะของเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืด จีดีพีตามจริงจะมีการคำนวณโดยใช้ราคาในปีฐานที่เลือกไว้ กล่าวคือปีก่อนหรือหลังระยะเวลาโดยประมาณที่จำเป็นสำหรับการคำนวณ

บ่อยครั้งที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้จีดีพี ต่อหัวในการประเมินการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตัวบ่งชี้นี้มีการคำนวณโดยการหารจีดีพีของประเทศด้วยจำนวนประชากร 
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""