Support service
×

ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของเยอรมัน

ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ IFO Institute for Economic Research ของเยอรมนีได้นำเสนอออกมา ค่าดัชนีออกมาต่ำกว่า 100 โดยแสดงถึงการชะลอตัวของการพัฒนาเศรษฐกิจและถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยติดลบที่ชัดเจนโดยตลาด ค่าดัชนีที่สูงกว่า 100 แสดงให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการซึ่งทำให้เกิดการแข็งค่าของเงิน EUR และ CHF ในทางกลับกัน บ่อยครั้งที่ปัจจัยทางจิตวิทยามีอิทธิพลต่อมูลค่าของดัชนีนี้มากกว่าสถานการณ์ทางธุรกิจที่แท้จริง อย่างไรก็ตามแม้ตามความจริง ปฏิกิริยาอาจออกมารุนแรงมาก ตัวบ่งชี้จะออกมาในช่วงกลางเดือนของทุกเดือน


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""