Support service
×

ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของเยอรมัน

ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ IFO Institute for Economic Research ของเยอรมนีได้นำเสนอออกมา ค่าดัชนีออกมาต่ำกว่า 100 โดยแสดงถึงการชะลอตัวของการพัฒนาเศรษฐกิจและถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยติดลบที่ชัดเจนโดยตลาด ค่าดัชนีที่สูงกว่า 100 แสดงให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการซึ่งทำให้เกิดการแข็งค่าของเงิน EUR และ CHF ในทางกลับกัน บ่อยครั้งที่ปัจจัยทางจิตวิทยามีอิทธิพลต่อมูลค่าของดัชนีนี้มากกว่าสถานการณ์ทางธุรกิจที่แท้จริง อย่างไรก็ตามแม้ตามความจริง ปฏิกิริยาอาจออกมารุนแรงมาก ตัวบ่งชี้จะออกมาในช่วงกลางเดือนของทุกเดือน


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""