Support service
×

ราคาตามกราฟปริมาณ

กราฟนี้แสดงกราฟแบบซิกแซกที่จุดยอดทุกจุดแสดงถึงราคาและปริมาณของการดำเนนิการที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆโดยจะเป็นพิกัดราคา-ปริมาณ จุดยอดของวันที่ใกล้ที่สุดเชื่อมกันด้วยเส้น ในการติดตามจำนวนวันแต่ละเส้นจะมีสีแตกต่างกันหรือจุดยอดจะมีตัวเลขกำกับอยู่ ภาพแสดงจุดยอดที่สื่อให้เห็นว่าวันที่ 1 ของจำนวนวันจะมาพร้อมกับ S และจุดยอดที่แสดงถงึวันสุดท้ายจะมาพร้อมกับตัว Eแบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""