Support service
×

ราคาตามกราฟปริมาณ

กราฟนี้แสดงกราฟแบบซิกแซกที่จุดยอดทุกจุดแสดงถึงราคาและปริมาณของการดำเนนิการที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆโดยจะเป็นพิกัดราคา-ปริมาณ จุดยอดของวันที่ใกล้ที่สุดเชื่อมกันด้วยเส้น ในการติดตามจำนวนวันแต่ละเส้นจะมีสีแตกต่างกันหรือจุดยอดจะมีตัวเลขกำกับอยู่ ภาพแสดงจุดยอดที่สื่อให้เห็นว่าวันที่ 1 ของจำนวนวันจะมาพร้อมกับ S และจุดยอดที่แสดงถงึวันสุดท้ายจะมาพร้อมกับตัว Eกรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""