Support service
×

ต้องมีลายเซ็นที่ด้านหลังบัตรด้วยหรือไม่?

ใช่ ต้องมีลายเซ็น กรุณาลงลายเซ็นในบัตรของคุณก่อนถ่ายภาพและส่งไปยัง InstaForex เว้นแต่คุณได้ดำเนินการไปแล้ว มิฉะนั้นเราจะต้องปฏิเสธคำขอของคุณสำหรับการยืนยันบัตรธนาคาร


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""