Support service
×

Tiền thưởng trên tài khoản của nhà đầu tư PAMM được tính như thế nào khi thực hiện đầu tư?

Trong trường hợp đầu tư quỹ thưởng, số tiền đã đầu tư vẫn được tính là tiền thưởng trên tài khoản của nhà đầu tư PAMM (bất kể số dư tài khoản nhà đầu tư PAMM và toàn bộ khoản lỗ hoặc một phần số tiền đã đầu tư trên tài khoản của nhà đầu tư PAMM).
 
Trong trường hợp tổng khối lượng tiền thưởng được gửi vào tài khoản của nhà đầu tư PAMM dưới dạng đầu tư vượt quá 30% tổng khối lượng tài sản thực tự do trên tài khoản của người đó sau khi đầu tư, phần tiền thưởng bằng chênh lệch giữa các khối lượng này sẽ bị hủy bỏ (tổng khối lượng tiền thưởng đã gửi sẽ được tính không bao gồm số tiền thưởng bị hủy).


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""