Support service
×

Giao dịch quyền chọn có hoạt động 24/7 không?

Dịch vụ giao dịch quyền chọn sẵn sàng từ Thứ Hai 00:01 UTC + 3 (tùy chọn đầu tiên có thể được mở lúc 00:04 UTC + 3) đến Thứ Sáu 23:50 UTC + 3 (tùy chọn cuối cùng có thể được mở lúc 23:49 UTC + 3).
 
Số lượng tùy chọn có thể mua trong ngày không giới hạn.
 
Tùy chọn hết hạn có thể được mua suốt ngày đêm.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""