Support service
×

Chỉ số các chỉ báo hàng đầu

Đây là chỉ số có trọng số trung bình của các chỉ báo như Đơn đặt hàng tại nhà máy, Tuyên bố thất nghiệp, Cung ứng tiền, Tuần làm việc trung bình, Giấy phép xây dựng, Đơn đặt hàng lâu bền và Niềm tin của người tiêu dùng. Chỉ số này được coi là sẽ xác định diễn biến kinh tế trong 6 tháng tới. Cũng có xu hướng rằng nếu chỉ báo này nằm trong vùng tiêu cực trong 3 tháng liên tiếp, nó cho thấy nền kinh tế của một quốc gia đang chậm lại. Chỉ số chỉ báo hàng đầu có tác động hạn chế đến thị trường vì nó được công bố sau một tháng sau kỳ báo cáo khi hầu hết các chỉ báo đã được công bố.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""