Support service
×

Tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp cho biết phần trăm số người thất nghiệp trên tổng số dân trong độ tuổi lao động. Nó được công bố cùng với Bảng lương phi nông nghiệp và có tác động đáng kể đến thị trường. Thông thường, phân tích tỷ lệ thất nghiệp được trình bày cùng với dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp. Ví dụ, sự gia tăng số lượng việc làm mới bên ngoài ngành nông nghiệp cùng với sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp cho thấy sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp trong ngành nông nghiệp của nền kinh tế, v.v. Trong bối cảnh kỳ vọng tăng trưởng lãi suất chính, sự giảm giá trị gây ra sự gia tăng đồng tiền quốc gia. Tín hiệu thương mại là sự thay đổi 0,1%.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""