empty
 
 

AUDDKK (ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs โครนเดนมาร์ก ). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Australian Dollar vs Denmark Kroner
4.6273
29 Jul 2021 15:09
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
-0.0001
(-0.0022%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
4.6282
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
4.6314
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
4.6386
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
4.6174
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
4.6386
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
4.6083
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.