empty
 
 

AUDNOK (ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs โครนนอร์เวย์). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Australian Dollar vs Norway Kroner
6.4393
25 Jun 2021 05:07
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
0.0001
(0.0016%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
6.4412
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
6.4676
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
6.4565
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
6.4359
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
6.4955
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
6.4246
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.