empty
 
 

แปลงสกุลเงิน

#DWDP (DOWDUPONT INC)
51.79 USD
03 Feb 2020 22:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.02
(-0.04%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$51.79
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$51.79
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$51.79
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$51.79
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$51.79
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$51.79
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.