empty
 
 

แปลงสกุลเงิน

#FRANCE40
6547.5 USD
21 Sep 2021 21:11
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$0.3
(0.0%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$6442.6
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$6455.7
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$6567.2
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$6469.1
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$6720.7
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$6469.1
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.