empty
 
 

GBPDKK (ปอนด์อังกฤษ vs โครนเดนมาร์ก ). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Great Britain Pound vs Denmark Kroner
8.723
16 Sep 2021 13:02
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
-0.001
(-0.011%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
8.704
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
8.693
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
8.725
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
8.7
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
8.725
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
8.636
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.