#GCQ20 (Futures Gold, Aug 2020). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

#GCQ20
1968.5 USD
31 Jul 2020 23:45
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-1.5
(-0.08%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$1947
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$1963.5
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$1976
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$1946.5
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$1976
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$1637.5
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.