empty
 
 

แปลงสกุลเงิน

J. C. Penney Company, Inc.
0.18 USD
18 May 2020 22:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.01
(-5.56%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$0.18
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$0.18
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$0.18
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$0.18
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$0.18
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$0.18
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.