Facebook
 
 

#SBN21 (Sugar, Jul 2021). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

#SBN21
15.85 USD
26 Feb 2021 19:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.01
(-0.06%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$16.28
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$16.5
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$16.23
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$15.83
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$16.72
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$12.63
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.