Facebook
 
 

แปลงสกุลเงิน

Zynga, Inc.
10.61 USD
22 Apr 2021 22:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.01
(-0.09%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$10.57
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$10.38
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$10.75
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$10.51
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$10.81
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$10.51
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.