empty
 
 

06.08.201801:51:00UTC+00การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศอินโดนีเซีย มากกว่าการคาดการณ์ในไตรมาสที่ 2

ข้อมูลจากสำนักสถิติที่ได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันจันทร์ว่า เศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย ได้ขยายตัวไปมากกว่าที่ได้คาดการณ์ ไว้ในไตรมาสที่สอง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ได้ปรับตัวขึ้นมา 5.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทางด้านนักเศรษฐศาสตร์ เองก็ได้คาดการณ์ถึงการเติบโตประจำปีนี้ ไว้ใน 5.12 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ 5.06% ของการขยายตัวที่สามาถรพบได้ในไตรมาสแรก ในรอบไตรมาสจะพบได้อีกว่า GDP ได้ขยายตัวไป 4.21% ในไตรมาสที่สอง ในช่วงครึ่งแรกของปีจะพบได้ว่า เศรษฐกิจเติบโตขึ้นมา 5.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ "หากลองมองไปข้างหน้า พวกเราจะยังคงสงสัยว่า เศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย จะสามารถรักษาอัตราการขยายตัวได้ในปัจจุบันไว้ได้ " คุณ Gareth Leather,นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบัน Capital Economics ได้กล่าวเอาไว้ นอกจากนั้นแล้ว การเติบโตของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังจะช่วยสนับสนุนการบริโภคอีกด้วย อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ได้ระบุว่า อุปสงค์ทั่วโลกที่กำลังอ่อนแอ และราคาที่ลดลงของการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์หลัก ได้ทำให้รายได้จากการส่งออก ลดลงไปตามมาตรฐานในอดีตที่ผ่านมา คุณ Leather ได้กล่าวไว้อีกว่า นอกจากนี้แล้ว การใช้จ่ายในด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำเป็นต้องชะลอตัวลงไป หากรัฐบาลได้มีการควบคุมการขาดดุลในงบประมาณ ภายในระดับที่กำหนดที่ 3% ของGDPหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.