empty
 
 

26.03.202000:09:00UTC+00ราคาผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาเป็น 2.1% ในรอบปี ของเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันพฤหัสบดีว่า ราคาผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาเป็น 2.1% ในรอบปี ของเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ถึงการปรับตัวขึ้นมาเป็น 2.2% ต่อปี และลดลงมาจาก 2.3% ในเดือนมกราคม ราคาผู้ผลิตในแต่ละเดือน ทรงตัวได้หลังจากลดลงมาอยู่ที่ 0.3% ในเดือนก่อนหน้านี้ ราคาด้านการบริการ, ด้านการสื่อสาร, การขนส่ง, กิจกรรมของไปรษณีย์, อสังหาริมทรัพย์, การเช่า และการเงินมีการปรับตัวขึ้นมาทั้งหมด ส่วนราคาของบริการโฆษณามีการปรับตัวลง ดัชนีราคาผู้ผลิตการบริการ (รายการทั้งหมดยกเว้นแต่การขนส่งระหว่างประเทศ) เพิ่มขึ้นมาเป็น 2.1% ต่อปีหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.