27.04.202004:11:00UTC+00ธนาคารแห่งประเทศจีนปรับมาตรการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ปรับการกระตุ้นทางการเงินออกไป เป็นเดือนที่สองติดต่อกัน เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการเงินในช่วงที่ยังมี covid-19 คณะกรรมการด้านนโยบายมีมติเป็นเอกฉันท์ในการตัดสินใจ ที่จะเพิ่มจำนวนการซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น และหุ้นกู้อย่างมาก แล้วเพิ่มวงเงินสูงสุดของการถือครอง ไปประมาณ 20 ล้านล้านเยนในวันจันทร์ คณะกรรมการลงคะแนนเสียงมาเป็น 8-1 ในการใช้งานอัตราดอกเบี้ยที่ -0.1% ในบัญชีเดินสัพัด ที่สถาบันทางการเงินจัดการไว้ตามธนาคารกลาง นอกจากนี้คณะกรรมการยังคงดูแลเป้าหมายของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเวลา 10 ปี ที่ระดับศูนย์ ธนาคารกลางปรับลด การประมาณการจีดีพีสำหรับปีงบประมาณ 2020 ไปเป็น -5% จนถึง -3% จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระดับ +0.8% จนถึง +1.1% ในทำนองเดียวกัน แนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อสำหรับปีงบประมาณ 2020 ถูกปรับลดลงไป -0.7% ไปเป็น -0.3% จากเดิม +1% ไปเป็น +1.1% เศรษฐกิจคาดว่าจะขยายตัวมาในระยะที่ 2.8% ไปถึง 3.9% ในปีงบประมาณหน้า และอัตราเงินเฟ้อเป็นศูนย์เฉลี่ย อยู่ที่ 0.7%หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.