27.10.202022:00:00UTC+00รายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของประเทศออสเตรเลียในวันพุธ

ในวันพุธประเทศออสเตรเลียมีกำหนดจะนำเสนอตัวเลขราคาผู้บริโภคในไตรมาส 3 เป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อัตราเงินเฟ้อหนุนตัวขึ้น 1.5% ในไตรมาสนี้และ 0.7% ในรอบปีหลังจากที่ลดลง 1.9% ในไตรมาสนี้และ 0.3% ของรอบปีในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยที่ปรับลดลงของธนาคารกลางออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้น 0.3% ในรอบไตรมาสและ 1.1% ในรอบปีหลังจากที่ลดลง 0.1% ในไตรมาสและเพิ่มขึ้น 1.2% ในรอบปีในไตรมาสที่ 2 ค่ามัธยฐานที่ถ่วงน้ำหนักของธนาคารกลางแห่งออสเตรเลียคาดไว้ว่าจะเพิ่ม 0.3% ในไตรมาสนี้และ 1.3% ในปีนี้หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.1% ในไตรมาสนี้และ 1.3% ในรอบปีของไตรมาสที่ 2 ประเทศไทยจะนำเสนอตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน ในเดือนสิงหาคมการผลิตลดลง 9.34% ในรอบปีหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.