Facebook
 
 

25.01.202121:30:00UTC+00รายงานข้อมูลจีดีพีของประเทศเกาหลีใต้ในวันอังคาร

ประเทศเกาหลีใต้จะนำเสนอการประมาณการล่วงหน้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไตรมาสที่ 4 โดยเป็นวันที่เต็มไปด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จีดีพีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.7% ในไตรมาสและลดลงไป 1.7% ในรอบปีหลังจากที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 2.1% ในไตรมาสและลดลงไปถึง 1.1% ในรอบปีของช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ธนาคารกลางของประเทศญี่ปุ่นจะนำเสนอรายงานการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 17 และ 18 เดือนธันวาคม ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายของธนาคารได้ขยายระยะเวลาการให้กู้ยืมเงินฉุกเฉินไปจนถึงเดือนกันยายนปี 2021 นอกจากนี้ธนาคารยังได้ยกเลิกวงเงินสูงสุด 100 พันล้านเยนจากเงินกู้ยืมที่สถาบันการเงินกำหนดขึ้นมา คณะกรรมการลงมติเป็น 8-1 ให้คงใช้อัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ -0.1% สำหรับบัญชีกระแสรายวันที่สถาบันการเงินยังกำหนดไว้ที่ธนาคารกลาง ประเทศนิวซีแลนด์จะพบการรายงานของเดือนธันวาคมเกี่ยวกับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและสำหรับตัวเลข PMI ด้านบริการจาก BusinessNZ การใช้จ่ายผ่านบัตรคาดว่าจะลดลงไปเป็น 8.9% ในรอบปีหลังจากที่ลงไปแล้วถึง 5.6% ต่อปีในเดือนพฤศจิกายน ตัวเลข PMI ด้านบริการของเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 46.7 ประเทศสิงคโปร์จะนำเสนอข้อมูลของเดือนธันวาคมเกี่ยวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยในเดือนพฤศจิกายนการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 7.2% ในเดือนนี้และ 17.9% ในรอบปี ฮ่องกงจะนำเสนอตัวเลขการนำเข้า การส่งออกและดุลการค้าของเดือนธันวาคม โดยในเดือนพฤศจิกายนการนำเข้าเพิ่มขึ้น 5.1% ในรอบปีและการส่งออกเพิ่มขึ้น 5.6% ต่อปี ส่วนการขาดดุลทางารค้าอยู่ที่ 25,000.6 พันล้านเหรียญฮ่องกง ตลาดในออสเตรเลียจะปิดทำการในวันอังคารเนื่องจากเป็นวันออสเตรเลียและจะเปิดทำการในวันพุธหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.