empty
 
 

29.03.202105:41:00UTC+00การส่งออกของมาเลเซียเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติที่นำเสนอข้อมูลออกมาในวันจันทร์ว่า การส่งออกของประเทศมาเลเซียขยายตัวในเดือนกุมภาพันธ์ การส่งออกเพิ่มขึ้น 17.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีไปอยู่ที่ 87,600 ล้านริงกิตมาเลเซียในเดือนกุมภาพันธ์ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 8.8% การนำเข้าเพิ่มขึ้น 12.7% ต่อปโดยคิดเป็น 69.7 พันล้านริงกิตมาเลเซียในเดือนกุมภาพันธ์ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มขึ้น 4.0% การเกินดุลทางการค้าทั้งหมดอยู่ที่ 17.9 พันล้านริงกิตมาเลเซียในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งออกมาสูงกว่าระดับที่คาดการณ์ไว้ใน 15.9 พันล้านริงกิตมาเลเซีย ในแต่ละเดือนการส่งออกลดลง 2.3% ในเดือนกุมภาพันธ์และการนำเข้าลดลงไป 4.5%หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.