empty
 
 

09.04.202101:38:00UTC+00เงินเฟ้อของจีนเพิ่มขึ้น 0.4% ในรอบปีของเดือนมีนาคม

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันศุกร์ว่า ราคาผู้บริโภคของประเทศจีนเพิ่มขึ้น 0.4% ในรอบปีของเดือนมีนาคม มันออกมาเกินกว่าการคาดการณ์ที่จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.3% ตามการหดตัวไปยัง 0.2% ในเดือนก่อนหน้านี้ ในแต่ละเดือนอัตราเงินเฟ้อลดลงไปอยู่ที่ 0.5% ซึ่งไม่ตรงกับการคาดการณ์ว่าจะลดลงไปอยู่ที่ 0.4% หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 0.6% ในเดือนกุมภาพันธ์ สำนักข่าวกล่าวว่าราคาผู้ผลิตพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 4.4% ในรอบปีของเดือนมีนาคมซึ่งตรงตามการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นไปเป็น 3.5% และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากที่ขึ้นมาเป็น 1.7% ในเดือนก่อนหน้า นี้



หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.