empty
 
 

27.04.202122:02:00UTC+00รายงานข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียในวันพุธ

ในวันพุธประเทศออสเตรเลียจะนำเสนอตัวเลขไตรมาสแรกเกี่ยวกับราคาผู้บริโภค ซึ่งเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.9% ในรอบไตรมาสและ 1.4% ในรอบปีหลังจากที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 0.9% ทั้งในไตรมาสและรายปีของช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยที่ปรับลดของธนาคารกลางออสเตรเลียออกมาสูงขึ้น 0.5% ในไตรมาสนี้และ 1.2% ในรอบปีขณะที่ค่ามัธยฐานแบบถ่วงน้ำหนักคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.5% ในไตรมาสนี้และ 1.3% ของปีนี้ ประเทศญี่ปุ่นจะพบตัวเลขยอดการค้าปลีกของเดือนมีนาคม โดยมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 4.7% ในปีนี้หลังจากที่ลดลงมาอยู่ที่ 1.5% ในเดือนกุมภาพันธ์ ประเทศไทยจะนำเสนอตัวเลขการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 2.59% ในปีนี้ตามการลดลงถึง 1.08% ในเดือนกุมภาพันธ์หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.