empty
 
 

07.10.202122:00:00UTC+00รายงานข้อมูล PMI การบริการของประเทศจีนในวันศุกร์

ในวันศุกร์ประเทศจีนจะพบรายงานดัชนีบริการและดัชนีคอมโพสิตจาก Caixin ในเดือนกันยายน โดยถือว่าเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยอดของมันในเดือนสิงหาคมคือ 46.7 และ 47.2 ตามลำดับ ประเทศออสเตรเลียจะนำเสนอตัวเลขใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารในเดือนสิงหาคม โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 6.8% ในรอบเดือนหลังจากที่ลดลงมาอยู่ที่ 86% ในเดือนกรกฎาคม ประเทศญี่ปุ่นจะออกตัวเลขของเดือนสิงหาคมเกี่ยวกับการใช้จ่ายของครัวเรือนและบัญชีเดินสะพัด การใช้จ่ายของครัวเรือนคาดว่าจะลดไป 2.0% ในเดือนนี้และ 1.5% ในรอบปีหลังจากที่ลดไปแล้ว 0.9% ในเดือนนี้และเพิ่มขึ้น 0.7% ในรอบปีของเดือนกรกฎาคม การเกินดุลในบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 1,540.9 พันล้านเยน โดยลดลงจาก 1,910.8 พันล้านเยนในเดือนก่อนหน้า ประเทศญี่ปุ่นจะพบรายงานการสำรวจผู้สังเกตการณ์เชิงนิเวศในเดือนกันยายน การสำรวจของสภาพปัจจุบันในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 34.7 และแนวโน้มอยู่ที่ 43.7 ไต้หวันจะออกตัวเลขการนำเข้า,การส่งออกและดุลการค้าในเดือนกันยายน การนำเข้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 41.2% ในรอบปี โดยชะลอตัวลงจาก 46.3% ในเดือนสิงหาคม การส่งออกปรับตัวสูงขึ้น 25.0% ต่อปีโดยลดลงจาก 26.9% ในเดือนก่อนหน้านี้ การเกินดุลทางการค้าอยู่ที่ 4.2 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3.48 พันล้านดอลลาร์ในเดือนก่อนหน้านี้หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.