Bốn giai đoạn chuyển tiếp của các cuộc thi InstaForex đã kết thúc