17.07.201511:35:00UTC+00Psi20 của Bồ Đào Nha giảm 0,42% ở mức 5.865,23

Psi20 của Bồ Đào Nha giảm 0,42% ở mức 5.865,23
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.