31.05.201719:55:00UTC+00Ngành sản xuất của Úc chậm lại trong tháng năm - AiG

Ngành sản xuất của Úc vẫn tiếp tục mở rộng trong tháng 5, mặc dù với tốc độ chậm hơn, Tập đoàn Công nghiệp Úc cho biết vào hôm thứ năm với chỉ số hiệu suất sản xuất là 54,8. Con số này giảm mạnh từ mức 59,2 vào tháng 4, mặc dù nó vẫn ở trên đường 50 mà tại đó phân cách sự mở rộng và thu hẹp. Số điểm của tháng 4 đánh dấu mức mở rộng của ngành trong tháng thứ 8 liên tiếp.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.