empty
 
 

13.04.202010:56:00UTC+00Giá tiêu dùng Bồ Đào Nha ổn định trong tháng ba

Lạm phát giá tiêu dùng của Bồ Đào Nha ổn định trong tháng ba, dữ liệu cuối cùng từ Thống kê Bồ Đào Nha cho thấy vào thứ hai. Lạm phát giá tiêu dùng không thay đổi trong tháng ba từ 0.4% trong tháng hai. Theo ước tính ban đầu, lạm phát là 0.1%. Lạm phát lõi, loại trừ năng lượng và các thành phần sản phẩm thực phẩm chưa qua chế biến vẫn không thay đổi trong tháng ba, như ước tính ban đầu. Trên cơ sở hàng tháng, giá tiêu dùng đã tăng 1.4% trong tháng ba, sau khi giảm 0.6% trong tháng trước. Trong ước tính ban đầu, giá tăng 1.4%. Các biện pháp của EU về chỉ số hài hòa của giá tiêu dùng, hay HICP, đã tăng 0.1% hàng năm trong tháng ba, sau khi tăng 0.5% trong tháng trước, theo ước tính. Tính theo tháng, HICP đã tăng 1.6% trong tháng ba, sau khi giảm 0.6% trong tháng trước, như ước tính ban đầu.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.