26.05.202005:51:00UTC+00Thặng dư thương mại New Zealand tăng trong tháng tư

Thặng dư thương mại của New Zealand mở rộng vào tháng tư khi nhập khẩu giảm nhanh hơn xuất khẩu, dữ liệu do Thống kê New Zealand công bố hôm thứ ba. Thặng dư thương mại tăng lên 1.3 tỷ đô la New Zealand trong tháng tư từ 0.722 tỷ đô la New Zealand trong tháng ba. Xuất khẩu hàng hóa giảm 4.0% hàng năm xuống 5,3 tỷ đô la New Zealand trong tháng tư. Nhập khẩu giảm 22.0% hàng năm xuống còn 4.0 tỷ đô la New Zealand. Xuất khẩu sang Úc, EU, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã giảm trong tháng tư, trong khi xuất khẩu đến Nhật Bản tăng từ năm ngoái. Nhập khẩu từ EU, Nhật Bản, Úc và Mỹ giảm trong tháng tư, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc tăng so với năm trước.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.