29.06.202023:20:00UTC+00Doanh số bán lẻ của Hàn Quốc tăng 1.7% trong tháng năm

Tổng giá trị doanh số bán lẻ tại Hàn Quốc đã tăng 1.7% theo mùa trong tháng năm, Cục thống kê Hàn Quốc cho biết hôm thứ ba. Điều đó đánh bại kỳ vọng tăng 1.2% trong tháng sau mức 2.2% trong tháng tư. Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán lẻ đã tăng 4.6% - không đạt được mong đợi mức tăng 4.8% và giảm từ mức 5.3% theo cơ sở hàng năm trong tháng trước.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.