26.10.202023:11:00UTC+00GDP của Hàn Quốc tăng 1,9% theo quý trong quý 3

Tổng sản phẩm quốc nội được điều chỉnh theo mùa của Hàn Quốc trong quý 3 năm 2020 đã tăng 1,9% so với quý trước, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết trong ước tính trước hôm thứ Ba. Con số này ước tính tăng 1,7% sau mức giảm 3,2% trong ba tháng trước. Tổng thu nhập thực tế tăng 2,5% trong quý sau khi giảm 1,9% trong quý thứ hai. Trên cơ sở hàng năm, GDP giảm 1,3% - một lần nữa đánh bại dự báo giảm 1,9% sau mức giảm 2,7% trong ba tháng trước đó.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.