empty
 
 

15.01.202106:47:00UTC+00Hoạt động dịch vụ ở Nhật Bản giảm trong tháng 11

Dữ liệu từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã giảm tháng thứ sáu liên tiếp trong tháng 11. Chỉ số hoạt động dịch vụ đã giảm 0,7% so với tháng trong tháng 11, sau khi tăng 1,6% trong tháng 10. Trong các thành phần riêng lẻ, y tế, chăm sóc sức khỏe và phúc lợi, thương mại bán buôn, thương mại bán lẻ, thông tin và truyền thông, bất động sản, vận tải và bưu chính giảm trong tháng 11. Trong khi đó, tài chính và bảo hiểm, dịch vụ liên quan đến kinh doanh, dịch vụ liên quan đến sinh hoạt và giải trí, cho thuê dài hạn và cho thuê hàng hóa, điện, ga, cấp nhiệt và nước đều tăng. Trên cơ sở hàng năm, chỉ số hoạt động dịch vụ giảm 3,7% trong tháng 11, sau mức giảm 1,4% trong tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.