empty
 
 

15.01.202107:54:00UTC+00GDP Phần Lan suy giảm chậm lại trong tháng 11

Dữ liệu từ Thống kê Phần Lan cho thấy sản lượng kinh tế của Phần Lan đã giảm trong tháng 11, mặc dù với tốc độ nhẹ nhàng hơn. Sản lượng của nền kinh tế quốc gia đã giảm 0,4% theo ngày làm việc so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11, sau khi giảm 1,8% trong tháng 10, được điều chỉnh từ mức giảm 1,9%. Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, sản lượng đã tăng 0,6% hàng tháng trong tháng 11. Dữ liệu cho thấy sản lượng sơ cấp không đổi trong tháng 11. Sản xuất thứ cấp và dịch vụ giảm khoảng 2,0% và 1,0% so với một năm trước. Dữ liệu riêng biệt từ văn phòng thống kê cho thấy doanh thu công nghiệp giảm 1,6% theo ngày làm việc trong tháng 11, sau khi giảm 4,5% trong tháng 10. Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, doanh thu công nghiệp đã tăng 1,7% hàng tháng trong tháng 11.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.