empty
 
 

09.03.202110:25:00UTC+00Sản lượng Sản xuất của Ireland Giảm trong Tháng thứ Hai Liên tiếp

Theo số liệu từ Văn phòng Thống kê Trung ương cho thấy hôm thứ Ba, sản lượng sản xuất của Ireland giảm trong tháng Giêng, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp. Mặc dù vậy, tốc độ giảm lần này nhẹ hơn. Sản lượng sản xuất giảm 0,1% được điều chỉnh theo mùa trong tháng Giêng, sau khi giảm 4,5% trong tháng Mười Hai. Trên cơ sở hàng năm, sản lượng sản xuất tăng 29,4% trong tháng Giêng, sau khi tăng 35,7% trong tháng trước. Sản xuất công nghiệp hàng tháng không thay đổi trong tháng Giêng, sau khi giảm 4,3% trong tháng trước. Sản xuất công nghiệp đã tăng 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Giêng, sau khi tăng 34,1% trong tháng trước. Dữ liệu cũng cho thấy kim ngạch công nghiệp giảm 7,7% hàng tháng trong tháng Giêng và tăng 11,9% so với một năm trước. Trên cơ sở không điều chỉnh, sản xuất công nghiệp đã tăng 28,2% hàng năm trong tháng Giêng và tăng 52,1% so với một tháng trước.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.