empty
 
 

09.03.202110:41:00UTC+00Sản xuất Công nghiệp của Ý Tăng Cao hơn Dự kiến

Số liệu từ văn phòng thống kê Istat cho thấy sản lượng công nghiệp của Ý đã tăng hơn dự kiến ban đầu trong tháng Giêng. Sản xuất công nghiệp tăng 1,0% so với tháng trước trong tháng Giêng, sau khi tăng 0,2% trong tháng Mười Hai. Trước đó các nhà kinh tế đã dự đoán mức tăng 0,7%. Tính trên cơ sở hàng năm, sản lượng công nghiệp giảm 2,4% trong tháng Giêng, sau mức giảm 1,6% trong tháng trước đó. Các nhà kinh tế đã dự báo mức giảm 4,2%. Trong tất cả các lĩnh vực, ngành sản xuất tư liệu sản xuất tăng 1,4% hàng tháng trong tháng Giêng và sản lượng hàng tiêu dùng tăng 1,2%. Ngành sản xuất hàng hóa trung gian tăng 0,4% Trong khi đó, ngành sản lượng năng lượng giảm 0,8%.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.