empty
 
 

04.05.202122:50:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp ở New Zealand giảm xuống còn 4,9% trong quý 1

Thống kê New Zealand cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở New Zealand là 4,7% trong quý đầu tiên năm 2021. Đó là mức ước tính 4,9% không thay đổi so với ba tháng trước. Thay đổi việc làm là 0,6% theo quý, ổn định so với ba tháng trước nhưng vượt qua kỳ vọng 0,2%. Tỷ lệ tham gia là 70,4% trong quý đầu tiên - đánh bại dự báo là 70,3% và tăng từ 70,2% trong quý trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.