empty
 
 

06.05.202123:23:00UTC+00Tháng 3, thặng dư tài khoản vãng lai Hàn Quốc là 7,82 tỷ đô la

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết kết quả sơ bộ hôm thứ Sáu, thặng dư tài khoản vãng lai là 7,82 tỷ đô la trong tháng Ba. Con số này giảm so với mức thặng dư 7,94 tỷ đô la đã được điều chỉnh giảm vào tháng 2 (ban đầu là 8,03 tỷ đô la). Thặng dư tài khoản hàng hóa tăng lên 7,92 tỷ đô la, so với con số 6,96 tỷ đô la vào tháng 3 năm 2020. Thâm hụt tài khoản dịch vụ giảm xuống 0,9 tỷ đô la, từ 1,65 tỷ đô la vào tháng 3 năm ngoái, do sự cải thiện trong tài khoản vận tải. Thặng dư tài khoản thu nhập chính tăng từ 0,85 tỷ đô la năm ngoái lên 1,28 tỷ đô la vào tháng 3 năm 2021, cùng với sự gia tăng thu nhập trên vốn chủ sở hữu. Tài khoản thu nhập phụ thâm hụt 0,48 tỷ USD. Trong tài khoản tài chính, tài sản ròng đã tăng 10,0 tỷ đô la trong tháng Ba. Tài sản đầu tư trực tiếp tăng 4,22 tỷ đô la và nợ phải trả đầu tư trực tiếp tăng 1,97 tỷ đô la. Trong tháng, tài sản đầu tư theo danh mục đầu tư tăng 6,43 tỷ đô la và nợ đầu tư danh mục đầu tư tăng 7,27 tỷ đô la. Các công cụ tài chính phái sinh đã tăng ròng 0,26 tỷ đô la. Trong các khoản đầu tư khác, tài sản tăng 5,16 tỷ USD và nợ phải trả giảm 1,98 tỷ USD. Tài sản dự trữ tăng 1,18 tỷ USD. Trong quý đầu năm 2021, thặng dư tài khoản vãng lai là 22,82 tỷ đô la - tăng từ 12,93 tỷ đô la trong quý đầu năm ngoái.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.